Нормативно-правова база щодо реалізації прав та обов'язків педагогічних працівників

(витяг із Статуту Сарненського ліцею № 2
Сарненської районної ради Рівненської області)
 
 

     Педагогічними працівниками освітнього закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

     Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається керівником освітнього закладу і затверджується органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менший тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачаються робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічних працівників дотримання вимог законодавства про працю.

      Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

      Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників  та заступників керівника з виховної та навчально- виховної роботи освітнього закладу здійснюється відділом освіти Сарненської райдержадміністрації за поданням керівника освітнього закладу.

 

Педагогічні працівники  закладу  освіти мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань з організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку, науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію  з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

     Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, непередбачених робочим навчальним планом, планом роботи школи, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюються лише за їх згодою.

Педагогічні працівники  закладу зобов’язані:

 - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

 - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 - сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

 - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 - виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших людей, народних традицій, духовних та культурних надбань народу України;

 - готувати учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними та національними релігійними групами;

 - дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 - захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насилля, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;

 - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, умови контракту чи трудового договору;

 - виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

 - брати участь у роботі педагогічної ради та інших формах роботи згідно річного, місячного та інших видів планування;

 - брати обов’язкову участь у планових формах роботи школи під час днів самоосвіти;

 - проходити щорічний медичний огляд у строки, встановлені наказом по школі.

       Керівник освітнього закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами. Їхні права i обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

       Керівник і педагогічні працівники освітнього закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається відповідність їх займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

         Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього  закладу, порушують режим роботи, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 

Нормативно-правова база щодо реалізації прав та обов'язків педагогічних працівників

(витяг із правил внутрішньотрудового розпорядку для працівників Сарненського ліцею № 2
Сарненської районної ради Рівненської області)

І. Загальні положення

  1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно  до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботі відповідно  до покликання, здібностей, професійної підготовки і освіти.

. В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою  організації ефективної праці і навчального процесу.

 Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи  дисциплінарного та громадського впливу.

    2. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а  у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

  3.Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх  здібностей.

 Працівники навчального закладу приймаються на роботу відповідно до чинного законодавства..

  4.При прийнятті на роботу керівник навчального закладу зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил країни, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України. Цивільної оборони України, Управління хорони вищих посадових осіб України інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України пред'являють військовий квиток.

     Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку  титлом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються  на роботу зобов'язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі. При укладанні трудового договору  забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність походження та документи,  подання яких не передбачено законодавством.

    5. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України "Про освіту" Положення про порядок наймання та  звільнений педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993  року № 293.

    6. Працівники закладу та установ освіти-можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

    7. Прийняття на роботу оформляється наказом відділу освіти для педпрацівників та директором школи для учбово-допоміжного та  обслуговуючого  персоналу, який оголошується працівнику під розписку. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. На тих хто  працює за  сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка  ведеться за  умови, якщо ця робота є основною.

        Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться : бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом  за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на  підприємствах, в установах і спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №  58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності закладах і установах освіти. Відповідальність за організацію ведення  обліку, зберігання і видачу трудових знижок покладається на особу визначену наказом керівника закладу.

         Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов'язаний :

      а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови про наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливати на здоров'я , його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

          б)  ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та з елективним договором;

          в)  визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

          г)   проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони.

       8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в  антракті,

         9. Розірвання трудового договору допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

     Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу боти може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення  педагогічних працівників за результатами атестації, а також у гадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників  здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

       10. Припинення трудового договору оформляється наказом ВІДДІЛ; освіти для педпрацівників та директором школи для учбово-допоміжного та обслуговуючого персоналу.

      11. Директор зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні права та обов'язки працівників

         12.  Педагогічні працівники мають право на:

-  захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

-  індивідуальну педагогічну діяльність;

-  участь у громадському самоврядуванні;

-  користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-  підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

13. Працівники закладу освіти зобов'язані:

  а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

 б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

  в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу;

   г) дотримуватись посадової інструкції;

 д) забезпечувати виконання заходів, нормативних документів (наказів, рекомендацій) щодо збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

 е) працівники загальноосвітніх навчально-виховних закладів в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно з чинним законодавством;

  є) не допускати осіб, які не беруть участь  в організації навчально-виховного процесу на уроки без погодження адміністрацією навчального закладу.

          1 4. Педагогічні працівники навчально-виховних закладів повинні:

  а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

  б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципівзагальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти стриманості, працелюбства;

  в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

    г)  готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етичними, національними, релігійними групами;

    д)  додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

    е)  захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;

    ж)    постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

  15. Коло обов'язків (робіт) що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти. У основні обов'язки керівника навчального закладу

Керівник ліцею зобов'язаний:

  а)  забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

  б)  визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

  в)  удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

  г)     організовувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання у своєму навчальному закладі;

 е)  доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року про надання відпустки, педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

  є) надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідне до графіка відпусток;

  ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

 з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення Договірної та трудової дисципліни;

  и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти;

  і) організувати харчування учнів;

  ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

 к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберіганні верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.

V. Робочий час і його використання

   16. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку які затверджує керівник закладу освіти за погодженням профспілковим комітетом закладу з додержання тривалості робочого тижня.

   В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи.

    Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників режимом роботи даного закладу освіти.

  17.  При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим Педагогом чи працівником.

   18.  Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у випадках, передбачених законодавством, уразі виробничої необхідності, за письмовим наказом керівника закладу освіти, за погодженням з профспілковим комітетом, згодою (заявою) педпрацівника. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку.

   19.  Педагогічні працівники, які задіяні у процедурі проведення ЗНО за наказом директора, згодою профспілкового комітету можуть здійснювати відпрацювання робочого часу у вихідні дні.

   20.  Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

   20.   Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

  21.   Робота органів самоврядування закладу освіти регламентується Положеннями про навчальний заклад, про раду школи та Статутом навчального закладу.

   22.   Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відділу освіти Сарненського РДА, а іншим працівникам наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника згідно чинного законодавства.

Перенесення відпустки на інший строк допускається в випадку, встановленому чинним законодавством.

  23.  Працівникам навчального закладу забороняється:

а)  змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов'язків.

24.  Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для зайнятості в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом.

VІI. Заохочення за успіхи в роботі

  25. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

  26.  За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні-працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

  27.  Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VIІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

   28.  За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано і один з таких заходів стягнення:

а)  догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

  29. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника:для педпрацівників - відділом освіти за поданням директора, а допоміжно-обслуговуючого персоналу - директором школи.

  30. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

  Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

  Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців для вчинення проступку.

   31. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

   32. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

  33. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

  Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

  Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 

Нормативно-правова база щодо реалізації прав та обов'язків педагогічних працівників

(витяг із Колективного договору Сарненського ліцею № 2
Сарненської районної ради Рівненської області)

 

Розділ І. Загальні положення
 

1. Цей колективний договір є локальним нормативно-правовим актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих, трудових відносин.
2. Положення і норми колективного договору розроблені на основі чинного законодавства України, Генеральної,  галузевих угод, а також Статуту школи.
3. Сторонами даного колективного договору  відповідно до статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» є адміністрація Сарненського ліцею №2 в особі керівника Федорович В.Г. з однієї сторони,  профспілковий комітет, як уповноважений трудовим колективом на представництво його інтересів в особі голови профкому, з другої сторони.
4. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства:паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні консультацій, переговорів щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення питань соціально-економічних і трудових відносин.
5. Колективний договір розглядається та схвалюється на загальних зборах трудового колективу Сарненського  ліцею № 2.
6. Сторони визнають цей колективний договір нормативним актом на підставі якого здійснюватиметься регулювання усіх соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.
7. Норми положення цього колективного договору діють безпосередньо, обов'язковими для дотримання власником і профспілковим комітетом, його положення розповсюджуються на всіх без винятку працівників закладу незалежно від того, чи є вони членами профспілки, а також стажу роботи, її характеру, посади.
8. Адміністрація школи і профспілковий комітет зобов'язуються дотримуватись умов і виконувати положення сформульовані в даному договорі.
9. Даний колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу Сарненського ліцею  № 2 набуває чинності з дня його підписання.
10. Колективний договір діє до протягом 2017-2022 років (до укладення нового, але не більше одного року після закінчення терміну його дії).
11. Після закінчення строку дії договір також зберігає чинність у випадку зміни складу, структури найменування власника, але не більше одного року. У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника чи ліквідації установи чинність колективного Договору зберігається у відповідності з положенням статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди».
12. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників навчального закладу.
13. Зміни і доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому порядку зі змінами чинного законодавства, Генеральної галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору та за ініціативою однієї з сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників і підписання сторонами.
14. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10 денний строк з дня їх отримання іншою стороною.
15. Жодна із сторін, що уклали цей  колективний договір, не мають права протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняти їх виконання. Сторони зобов’язуються при внесенні змін, доповнень в колективний договір не погіршувати умов праці, встановлених працівникам.

16. Адміністрація і профком зобов’язуються здійснювати систематичний двосторонній контроль за виконанням колдоговору і розглядати ці питання на спільних засіданнях в міру необхідності чи за вимогою однієї із сторін та не рідше ніж шість раз в шість місяців звітуватися перед працівниками підприємства про хід реалізації колдоговірних зобов'язань.
17. Адміністрація спільно з профкомом у семиденний термін після підписання колдоговору подає його на реалізацію у відповідні органи    доводить його до відома структурних підрозділів і профспілкових органів підприємства.
18. Даний колективний договір передбачає, що профком має право у випадках прийняття власником рішень, які порушують умови колдоговору, внести йому представлення (рішення) про усунення цих порушень. Адміністрація зобов'язується в тижневий розглянути і дати вмотивовану відповідь по сіті представлення (рішення). При недосягненні згоди з цих питань між власником і профкомом, розбіжності між ними розглядаються в порядку, передбаченому нормами Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
19. Сторони починають переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний рік не пізніше як за один місяць до закінчення  поточного року (згідно із Законом не раніше, ніж 3 місяці до закінчення строку колективного договору).

Розділ II. Трудові відносини. Забезпечення зайнятості

Адміністрація зобов'язується:
1. Забезпечити ефективну діяльність Сарненського ліцею №2 виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи, поліпшення становища  працівників, забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

2. При виконанні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі працівника та державну службу зайнятості про звільнення працівника в зв'язку із змінами організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або складу працівників. Вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому місці в т.ч. за рахунок звільнення сумісників.
3. Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України.
4. Забезпечити протягом року переважне право на працевлаштування працівникам, вивільненим на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України у разі виникнення потреби аналогічної спеціальності.
5. Залучати до навчальної роботи керівних, педагогічних працівників інших установ,  організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням .
6. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за узгодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.
7. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку з скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
8. Адміністрація школи зобов’язується письмово повідомляти профком про зміни в організації виробництва і праці, про скорочення чисельності або штату працівників – не пізніше  як за три місяці до внесення змін; про ліквідацію класів, груп продовженого дня, гуртків, реорганізацію, перепрофілювання навчального закладу – не пізніше, як за шість місяців.
9. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

10.    Забезпечити своєчасне (не пізніше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових).
11.   Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Навчальне навантаження в об'ємі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.
12. У разі необхідності погоджувати з профспілковим комітетом зміни режиму роботи педагогічних працівників (перенесення робочих днів, відпрацювання робочого часу).
13. Передавати уроки музики та співів, фізкультури, образотворчого мистецтва в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів.
14. Включати працівника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.
15. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.
16. При складанні розкладу навчальних занять враховувати принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу, забезпечити оптимальний режим роботи:  для жінок, які мають двох і  більше дітей до 7 років; для тих, хто поєднує роботу з навчанням, виходячи з умов.
17. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов'язків (за  винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
18. Вільний від занять день для методичної роботи або ознайомлення з досвідом інших педагогічних працівників надавати керівникам методичних об'єднань і вчителям, які мають навантаження більше 18   годин.
19. Компенсувати роботу у святковий, не робочий день, згідно з чинним законодавством, наданням    вільних від роботи днів у канікулярний період.
20. Графік щорічних основних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не   пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників. Адміністрація зобов'язується письмово  повідомляти працівникам про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого  графіком терміну.
21. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадку порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки.
22. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати в розмірі не менше 14 календарних днів.  Не використану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку передбаченому Законом України «Про відпустки».
23. Надавати відпустку (або її частину)  педагогічним працівникам протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування за рахунок  щорічної основної відпустки. У разі фінансової можливості організації надавати матеріальну компенсацію за невикористану основну відпустку.
24. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числі тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку, щорічну основну  відпустку повної тривалості.
25. Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину інваліда та мають статус одинокої матері за їх бажанням щорічно надавати додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів  без врахування вихідних та святкових днів. Відпустку такої тривалості надавати жінкам, які усиновили  дітей, батькам які виховують дітей без матері, особам, які взяли під опіку дітей у канікулярний період.

26. Встановити додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з сімейними обставинами за рахунок щорічних основних:

• особистого шлюбу - 3 дні;
• народження дитини - 2 дні;
• смерті члена сім'ї або родичів - 3 дні.
27. Визначення тривалості та надання працівникам закладу, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, щорічних додаткових оплачуваних відпусток проводиться відповідно до законодавчих (ст.7 Закону України  «Про відпустки») та нормативних (згідно Списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників, в яких дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці (Додаток 1), затверджених Постановою КМ України від 17.11.1997 року № 1290) актами та за результатами атестації робочих місць (Постанова КМ України від 01.08.1992 року № 442) та згідно додатку № 1.
28. За своєчасно і якісно проведений ремонт навчальних кабінетів надавати  відгули навчально-допоміжному персоналу  - 5 днів.
29. Відгули в канікулярний період надавати педагогічним працівникам:
• за участь в заходах, пов'язаних з професійною діяльністю (олімпіади, змагання, міські заходи);
• за ведення безплатних гуртків пропорційно до кількості відпрацьованих годин.
30. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
31. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.
Профспілковий комітет зобов'язується:
32. У разі наявності об’єктивних причин вносити зміни в посадові обов’язки працівників навчально-допоміжного персоналу та спеціалістів.
33.Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації їх права і  обов'язки.
34. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
35. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

Розділ ІІІ. Оплата праці, гарантії і компенсації
 

Керівництво зобов'язується:
1.  Забезпечити в установі гласність і повну прозорість умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, положень преміювання, виплати винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
2. При кожній виплаті заробітної плати клопотати перед бухгалтерією відділу освіти повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати,  що належить до виплати.
3. Не приймати з односторонньому порядку рішень, які змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.
4. Мінімальні посадові оклади і тарифні ставки в закладі встановлюються не нижче рівня офіційно встановленої мінімальної заробітної плати.
5. Праця працівників закладу оплачується почасово за тарифними розрядами, посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, займаної посади, в залежності від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт відповідно до чинного законодавства.
6. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків преміювати працівників у відповідності до Положення про преміювання, розробленого і затвердженого адміністрацією за погодженням з профкомом.
7. Розмір доплат за шкідливі умови праці встановлено відповідно до ст.100 КЗпП України та Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та Порядку застосування галузевих переліків робіт, на які встановлюються доплати робітникам за умовами праці, затверджених Постановою Держкомпраці та соціальних питань та за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Перелік робіт і посад додається (додаток № 2).
8. Відповідно до ст.6 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» підприємство своєчасно повинно підвищувати  розміри оплати праці у зв’язку з індексацією за рахунок власних коштів з дотриманням діючих співвідношень в оплаті праці, що пов’язано з ростом споживчих цін.
9. За роботу в нічний час проводиться доплата в розмірі не менше 40 % тарифної ставки (посадового окладу).
10. При суміщенні професій (посад), виконанні робіт  в більших обсягах чи при розширеній зоні обслуговування або виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи проводиться доплата до 50% тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього працівника, суміщуваної посади.
11. Конкретний розмір доплат погоджується з профкомом.
12. Заробітну плату виплачувати  працівникам згідно чинного законодавства 2 рази в місяць.
13. Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки.
14.  Здійснювати оплату праці, у випадках коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов'язків.
15. Час простою не з вини працівника, згідно ст. 113 КЗпП України при умові попередження адміністрації  про його початок, оплачувати в розмірі двох третин тарифної ставки.
16. На час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи і середній заробіток.
17. Адміністрація зобов'язується вести облік надурочних робіт і проводити їх оплату відповідно до чинного законодавства.

Профком зобов'язується:
18. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про оплату праці.
19. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги  щодо питань оплати праці.
20. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці.
21. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору  щодо оплати праці в комісії по трудових спорах, на прохання працівника - представляти його інтереси щодо оплати праці в суді.
22. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки.
23. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

Розділ IV. Умови, охорона і безпека праці

 

Керівництво зобов'язується:
1. Виконати в повному обсязі комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, забезпечення випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям згідно з додатком № 3
2. Провести навчання і перевірку знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
3. Забезпечити роботу та належне утримання санітарно-побутових приміщень.
4. Сторони домовилися, що при укладенні трудового договору щойно прийнятий працівник буде під особисту розписку проінформований керівником про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права та пільги і компенсація за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
5. Адміністрація закладу зобов'язується додержуватися встановлених загальнодержавних нормативів з питань охорони праці: скорочена тривалість робочого часу, додаткова відпустка, отримання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. Працівникові надається можливість особисто ознайомитися з нормативними документами про пільги і компенсації.
6. Адміністрація школи щорічно буде передплачувати і поповнюватиме фонди бібліотеки матеріалами з питань охорони праці та оплати праці; передплачуватиме інформаційний збірник Міністерства освіти України.
7. Сторони розробили, узгодили і додають до колективного договору, як додатки:
• перелік професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, інші засоби індивідуального захисту (додаток № 4);
• перелік професій і посад працівників, робота яких пов'язана із забрудненням і яким видається мило (додаток № 5).
8. Сторони домовилися, що адміністрація школи проведе атестацію робочих місць, здійснить перевірку стану охорони праці і підготовки закладу до роботи перед початком навчального року.
9. Адміністрація зобов'язується вчасно проводити розслідування нещасних випадків, складати відповідні акти, направляти документи в відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з заявою потерпілого для проведення страхових виплат.
10. В разі нещасного випадку на виробництві потерпілому виплачується одноразова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати, якщо ступень втрати працездатності йому не встановлювався.
11. Для виконання обов'язків з питань охорони праці уповноважений трудового колективу з питань охорони праці звільняється від роботи на 3 години в тиждень з збереженням за цей час середнього заробітку.
12. У разі невиконання адміністрацією школи законодавства про охорону праці, що стало причиною розірвання трудового договору за власною ініціативою працівникам йому виплачується вихідна допомога в розмірі 4 місячного середнього заробітку. Вихідна допомога в такому ж розмірі виплачується також у випадку розірвання трудового договору в наслідок порушення адміністрацією умов даного колективного договору.

Профком зобов'язується:

13. Проводити постійну експертизу актів розслідування нещасних випадків на виробництві, діяти комплексно, щоб не допустити безпідставних звинувачень потерпілого в акті форми Н-1 та інших документах. Кожний випадок зменшення допомоги потерпілому у зв'язку з порушенням ним вимог охорони праці погоджувати з профкомом.

14. Сприяти й домагатися виконанню в повному обсязі комплексних заходів з охорони праці, які є додатком №1 до колективного договору. Керуватися в питаннях контролю з охорони праці вимогами Закону України "Про професійні спілки, їх права".
15. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.
16. Визначити громадського інспектора, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці.
17. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.
18. Систематично перевіряти виконання керівником пропозицій громадського інспектора, комісії, представника профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.
19. Вносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов охорони праці.


V. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації
 

Адміністрація зобов’язується:
1. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та наданні їм службового житла (ст.55 Закону України «Про освіту»)
2. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва (ст. 55 Закону України "Про освіту").
3.Сприяти працівникам в оформлені призначення їм пенсій за вислугу років та за віком.
4. У разі захворювання педагогічних працівників, яке уможливлює виконання ними професійних обов'язків, обмежує перебування в дитячому учнівському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток, у разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності (ст. 57 Закону України "Про освіту", ст. 170 КЗпП України).

Профком зобов'язується:
5 Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.
6. Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.
7. Сприяти організації санаторно-курортного лікуванням та відпочинку членів профспілки та їх сімей. Путівки для лікування та відпочинку виділяти перш за все тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.

                   Розділ VI. Гарантії прав діяльності профспілкової організації 
 

Керівництво зобов'язується:
1. Надати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів.
2. Безплатно надати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст. 249 КЗпП України).
3. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
4. Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці посади із штатних посад даної установи) після закінчення їх повноважень надання місця попередньої роботи, на яке інші працівники приймаються тимчасово (за строковим договором ст. 23 КЗпП України).
5.Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без відповідного профоргану.
6. Забезпечити правильний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, медкабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав витралю з дотриманням чинного законодавства станом охорони праці і техніки виконанням колективного договору (ст.24 КЗпП України). Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, встановити термін їх виконання.
7. Періодично проводити зустріч адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони прохід виконання колективного договору.
8. Двічі на рік (липень, січень-лютий) спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівників та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференціях) трудового колективу.
9. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) аналізувати  причини та вжити термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.
Осіб, винних у невиконанні колективного договору притягти до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Профком зобов'язується:
10. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором.(ст 45 КзпП).

 


Керівник
Сарненського ліцею № 2                                                 В.Федорович

 

Голова профспілкового комітету   
Сарненського ліцею № 2                                                 Л.Рудюк

 

Додаток 1

Перелік

робіт і посад з ненормованим робочим днем

і тривалість додаткової  та щорічної  відпусток

 

Найменування професії, посади

К-сть працівників

Тривалість  додаткової відпустки

Тривалість щорічної відпустки

Примітка

1

Керівник 

1

3

56

 

2

Заступник керівника

4

3

56

 

3

Заступник керівника

1

3

56

 

4

Заступник керівника з господарської роботи

1

7

24

 

5

Секретар – друкарка

1

4

24

 

 

Додаток 2

 

Перелік робіт і професій з несприятливими  умовами праці,

при виконанні яких  працівник має право на одержання доплати

 

 №

Види робіт з несприятливими

 умовами праці

Розмір доплати до тарифної ставки (%)

1

Прибирання туалетних кімнат, санвузлів з використанням дезінфекційних засобів, миючих засобів

10

Додаток 3