Звіт
керівника Сарненського ліцею № 2 

Сарненської районної ради Рівненської області

перед педагогічним колективом та громадськістю

 за 2019-2020 навчальний рік

29.05.2020 року

         Шановні присутні! Закінчився 2019-2020 навчальний рік. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни у сфері формування змісту  загальної середньої освіти, реалізація Закону «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи щодо надання якісних освітніх послуг.

      Тому, сьогодні ми зібралися, щоб проаналізувати роботу колективу освітнього  закладу, оцінити діяльність керівника на посаді протягом 2019-2020 навчального року.

      На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 №178.

      Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи закладу за рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.   

            Як керівник ліцею  у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася ст.53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, Державним  стандартом базової та повної загальної середньої освіти, Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками керівника ліцею,  іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника освітнього закладу.                  

    У своїй діяльності я ставлю собі за мету -  утвердження відкритої і демократичної системи управління закладом освіти, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти.

Загальна інформація про Сарненський ліцей № 2

       Сарненський ліцей № 2 заснований на спільній власності територіальних громад Сарненського району. Засновником закладу є територіальні громади Сарненського району в особі Сарненської районної ради Рівненської області. У своїй діяльності освітній заклад керується Статутом, який визначає правові й економічні основи організації та діяльності Сарненського ліцею № 2, який є повним наступником майнових і правових зобовязань Сарненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з 26 лютого 2019 року.

     Сарненський ліцей № 2  є юридичною особою. Заклад  освіти як суб’єкт господарювання діє в статусі неприбуткового закладу освіти.

     Сарненський ліцей № 2 діє на підставі Статуту, який затверджується засновником відповідно до законодавства.

      Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладу освіти.

      Заклад освіти самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.

      Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової  діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними  угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

     Основним видом діяльності Сарненського ліцею № 2 є освітня діяльність.

     Заклад освіти забезпечує рівні умови доступу до повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

     Формами здобуття освіти в Сарненському ліцеї № 2 є:

інституційна (очна (денна)), яка передбачає спосіб організації навчання здобувачів освіти через  безпосередню участь в освітньому процесі;

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж.

     Для осіб з особливими потребами в ліцеї організовано інклюзивне навчання (2 класи) за денною формою здобуття освіти.

     Організація здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти. Результати навчання осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів загальної середньої освіти.

     У  закладі освіти однією із форм освітньої діяльності для здобуття повної загальної  середньої освіти є індивідуальна форма навчання, що забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та діє згідно діючого Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України.

     Рівнями освіти в Сарненському ліцеї № 2 є:

початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікації;

базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікації;

повна загальна середня освіта (профільна),  яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікації.

     Сарненський ліцей № 2 забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами освіти (учнями) відповідно до Державних стандартів, метою якої є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

     Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські  та соціальні  компетентності,  пов'язані  з  ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя;

усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартами освіти.

     У цьому році навчання завершили 1012 учнів у 41 класах. випускників 9 класів – 69, 11 класів – 39. За навчальний рік вибуло 9 учнів, прибуло 7 учнів.

    Середня наповнюваність класів становила 24,6 учні.

     Педагогічним колективом закладу проводиться відповідна робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

     Освітня діяльність в ліцеї  здійснюється згідно Програми розвитку ліцею на 2019-2023 роки,  річного плану роботи Сарненського ліцею № 2, плану внутрішкільного контролю та календарно-тематичних планів вчителів-предметників, планів виховної роботи вихователів. Така система планування заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток освітнього закладу. У ліцеї в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність освітнього закладу.

У  закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього  колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Керівництво використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу керівництво ліцею приймає певні управлінські рішення щодо діяльності конкретних учителів та учнів.

     Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ліцеєм більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

     На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва, в ліцеї залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва, як: порада, особистий приклад, похвала; шанобливе ставлення до людей, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе.

    У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

 Кадрове забезпечення освітнього закладу

        Кількість педагогічних працівників у закладі освіти – 85.        У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками Сарненський ліцей № 2 був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

         Фаховий склад педагогічних працівників:

       Кваліфікаційні   категорії  

Кількість

"Спеціаліст вищої категорії

46

"Спеціаліст І категорії"

12

"Спеціаліст II категорії"

7

"Спеціаліст"

18

«Молодший спеціаліст»

2

Педагогічні звання

 

"Старший учитель"

24

"Вчитель-методист"

6

      Нагородженні нагрудним знаком «Відмінник  освіти України»  3 педагоги.

Реалізація Концепції «Нова українська школа»

      Сьогодні українська школа на шляху ґрунтовних перетворень.  Змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у школі. Тому й важливо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті.

      На  сучасному етапі розвитку суспільство ставить перед освітою нові цілі. Концепція «Нової української школи» — це свого роду програма нововведень до середньої освіти у державі, яка має за мету створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті, а для цього треба змінити підхід вчителів до навчання учнів, а з самих дітей зробити не стільки «знаючих», скільки «думаючих» громадян. (слайд нормативна база)

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Основні засади реформи шкільної освіти викладені в Концепції Нової української школи впроваджуються у нашому ліцеї. Особлива увага приділяється  орієнтації на учня, педагогіці партнерства, справедливому фінансуванню тощо),  основним компетенціям та візії, яким має бути випускник НУШ.

     Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • уміння читати і розуміти прочитане;

 • уміння висловлювати думку усно і письмово;

 • критичне мислення;

 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;

 • виявляти ініціативу;

 • творити;

 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;

 • уміння конструктивно керувати емоціями;

 • застосовувати емоційний інтелект;

 • здатність співпрацювати в команді.

        У рамках запровадження компетентнісного підходу  створено нову систему вимірювання й оцінювання результатів навчання.  А з часом буде змінено зміст зовнішнього незалежного оцінювання.

Закон України “Про освіту” передбачає три рівні повної загальної середньої освіти: початкова освіта (тривалість – чотири роки);

базова середня освіта, яка здобувається в гімназії (тривалість – п’ять років);

профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти (тривалість – три роки). 

Навчання починатиметься, як правило, з шести років. Діти з особливими потребами зможуть вступати до освітнього закладу у віці фізичної готовності. Тривалість перебування в початковій школі для таких дітей можна буде подовжити з доповненням корекційно-розвивального складника.

Якість освіти, зокрема з іноземної мови, буде підвищено в кожній початковій школі. Навчання  організовано за єдиним стандартом без запровадження предметів із поглибленим рівнем. Це також дозволить уникнути соціального розшарування та відбору дітей у молодшому шкільному віці.

        Початкова освіта Нової школи поділятиметься на два цикли:

1. Адапційно-ігровий(1-2класи)

2. Основний(3-4класи)

Перший цикл початкової освіти допоможе учневі звикнути до шкільного життя. А саме:

  • навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть визначатися відповідно до (із урахуванням) індивідуальних особливостей школярів;
  • навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів;
  • обсяг домашніх завдань буде обмежено;
  • навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами;

      У другому циклі початкової освіти в учнів буде формуватися почуття відповідальності й самостійність.

      У цьому навчальному році наш ліцей продовжив  навчання у НУШ.

      У початковій школі немає «одногодинних» курсів або предметів. В одному класі не буде більше 8 обов’язкових предметів.

Новий Закон України “Про освіту” вперше запроваджує на законодавчому рівні розмаїття форм здобуття освіти. Закон передбачає дистанційну, мережеву, змішану форми здобуття освіти в інституціях, екстернатну і сімейну (домашню) форми індивідуальної освіти, педагогічний патронат з належним визнанням результатів такого навчання.

     Нова українська школа  в нашому закладі  працює на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі  ліцей максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

    Вільному розвитку сприяє творче середовище. Таке середовище  організовано в Новій українській школі. У Новій школі зросла частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі.  У ліцеї урізноманітнено варіанти організації навчального простору в класі. Крім класичних варіантів,  використовуються  новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи, виділено окремі приміщення з відкритим освітнім простором.

      Планування і дизайн освітнього простору нашого ліцею  спрямовані на розвиток дитини і мотивації її до навчання. Освітній простір Нової української школи не обмежується питаннями ергономіки. Організація нового освітнього середовища потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення предметів природничо-математичного циклу.  В майбутньому кожна школа матиме у своїй структурі сучасну бібліотеку, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком для учнів і вчителів, забезпечить вільний доступ до якісних електронних підручників, енциклопедій, бібліотек, лабораторій.

      Вчителі початкових класів Сарненського ліцею №2 спрямовують свою роботу на  реалізацію  завдань Концепції Нової Української школи, Стандарту початкової школи, освітніх програм.

      У структурі методичної роботи визначено пріоритети для реалізації основних ідей Нової української школи. Наскрізною лінією є інтеграція міжпредметна та формування предметних компетентностей.

      Так,  цьогоріч були проведені:

семінари з теми «Формування пізнавальних інтересів у навчанні через співпрацю учителя і учнів» та «Забезпечення інноваційного підходу до освітнього процесу в ГПД»;

круглий стіл з теми «Використання інноваційних технологій та творчих здібностей у системі роботи вчителів початкових класів»;

методичний аукціон з теми «Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить дітям»;

тренінг з теми «Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі Нової української школи».

У жовтні був проведений тиждень початкової школи, де на  показових уроках вчителі початкових класів продемонстрували використання  різнорівневих  та завдань компетентністного характеру.

Початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти. Саме від результативності й ефективності початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої та старшої школи, які мають бути пов’язані між собою принципом наступності.

Підсумки методичної роботи

           Методична робота з педагогічними кадрами у ліцеї в 2019-2020 навчальному році  проводилась згідно з річним планом роботи та планом методичної роботи Сарненського ліцею № 2 на 2019-2020 навчальний рік. У своїй роботі методична служба школи керувалася Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державним стандартом початкової освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти,  Положенням про загальноосвітній начальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженою Указом Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013, Концепцією Нової української школи, наказом відділу освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації від 02.09.2019 року №245   «Про структуру, зміст і форми методичної роботи з педагогічними працівниками в 2019-2020 навчальному році», наказом Сарненського ліцею №2 від 05.09.2019 року №158 «Про організацію, зміст і форми методичної роботи у навчальному закладі з педагогічними працівниками в 2019-2020 навчальному році», пунктом 1.18 Статуту Сарненського ліцею №2, затвердженого рішенням Сарненської районної ради від 15.02.2019 року.

        Методична робота у ліцеї була спрямована на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяє впровадженню в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, педагогічного досвіду.

     Головним завданням методичної роботи в ліцеї є: науково-методичне забезпечення  освітнього  процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних програм, методик, технологій.

     Методична робота у ліцеї проводилася за принципом моніторингу діагностичної діяльності, де враховувалися інтереси і запити різних категорій педагогів, що дозволило виявити основні напрямки методичної роботи і спрямувати її на розвиток природних здібностей школярів, формування їх творчої особистості, організацію диференційованого та профільного навчання шляхом застосування інтерактивних методик.

     Педагогічний колектив Сарненського ліцею № 2 з серпня по грудень 2019 року працював над реалізацією основних завдань ІІІ етапу (Підготовка до впровадження проблемної теми) роботи над науково-методичною проблемною темою «Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, професійного зростання педагогів, формування компетентного випускника освітнього закладу». Сутність даного етапу полягала у забезпеченні доступності змісту, форм та методів науково-методичного підходу, умов відтворення шляхів реалізації проблеми; відтворенні досвіду сформованої фахової діяльності та засвоєння досвіду діяльності в нових умовах; осмисленні очікуваних результатів (розробка критеріїв та показників). З січня по травень 2020 року педагогічний колектив ліцею перейшов до реалізації основних завдань ІV (творчого) етапу роботи над науково-методичною проблемною темою.

     У рамках ІІІ етапу підготовки до впровадження проблемної теми було оформлено довідково-інформаційний куточок з визначеної проблемної теми, проблемна тема, алгоритм реалізації, план роботи за етапами); складено картотеку рекомендованої літератури з проблемної теми для опрацювання;  вивчено роботу шкіл, які працюють над аналогічними проблемними темами; проведено наради при керівнику: про початок роботи навчального закладу на ІІІ етапі проблемної теми, про підготовку звіту роботи над проблемною темою на ІІІ етапі; проведено діагностичні контрольні роботи з метою вивчення рівня знань учнів. У рамках ІV творчого етапу проведено засідання методичної ради з питань визначення рівня методичних досягнень учителів, затвердження плану роботи освітнього закладу на творчому етапі роботи над науково-методичною проблемною темою, шляхів реалізації проблемної теми через різні методичні підрозділи; розроблено творчою групою основні положення, рекомендації, методи, заходи, технології, найбільш ефективних у роботі освітнього закладу, кожного педагога; обговорено запропоновані рекомендації творчої групи на засіданнях всіх структурних методичних підрозділів закладу, вироблено заходи стосовно їх реалізації; організовано відвідування уроків, годин класного керівника, позакласних заходів, вивчення та виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій; упроваджено в практику роботи вчителів педагогічний  досвід з проблемної теми; вдосконалено методику аналізу відвіданих уроків  керівниками методичних об’єднань; створено банк інформації щодо впровадження проблемної теми в освітній процес закладу.

     У 2019-2020 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичні об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, проблемні семінари, тренінги, круглі столи, консиліуми, мовний та психологічні практикуми, Ярмарок педагогічних ідей, робота школи молодого вчителя «Шанс», предметні тижні, самоосвіта тощо. Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи були: впровадження інноваційних технологій у освітній процес, соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти, забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення, впровадження моделі формування професійної компетентності вчителів.

     На початку 2019-2020 навчального року була створена методична рада ліцею у  складі: Канецької Н.І., Федорович В.Г., Гаврало В.В., Яромчик Т.М.,  Мацкова Т.М., Набухотної О.І., Басистої О.П.,  Набухотної О.М.,   Матвієнко Т.С.,    Гамзи А.У.,   Шапірко Н.С.,   Хомич О.М., Дьякової І.Ю., Панчук Н.І., Тимошицької А.М.,Дударик О.Г. У 2019-2020 навчальному році були проведені засідання методичної ради ліцею за темами: «Організація методичної роботи в ліцеї у 2019-2020 навчальному році». (вересень, 2019 р.); «Пріоритетні напрямки організації освітнього процесу» (листопад, 2019 р.); «Підвищення професійної компетентності педагогів як умова розвитку особистості учня.» (січень, 2020 р.); «Узагальнення та аналіз результатів роботи за навчальний рік» (квітень, 2020 року). Варто відзначити, що всі засідання методичної ради пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблено ґрунтовні методичні рекомендації. Плідно працювали протягом півріччя голови методичних об’єднань: регулярно проводили методичні оперативки, щочверті – засідання методичних об’єднань.

     На засіданнях методичних об'єднань учителів ліцею вивчався зміст навчальних програм, їх методичний супровід; здійснювалося ознайомлення з новим Державним стандартом початкової, базової  та повної загальної середньої освіти; розроблено методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій; опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження профілізації в старших класах у поєднанні з компетентнісним підходом у навчанні; заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконання  докурсових завдань учителями.

     Дотримуючись запланованих у 2019-2020 н.р. заходів, удосконалюючи зміст, форми і методи роботи з педагогами, у ліцеї було організовано і проведен тематичні педагогічні ради : «Професійне зростання педагогів як умова удосконалення самоосвіти вчителя» (грудень), «Про забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. Організаційні основи інклюзивного навчання» (березень), «Про роль учнівського самоврядування закладу освіти у формуванні активної життєвої позиції та лідерських якостей в контексті викликів сучасності» (квітень); теоретичні семінари: «Найбільш типові помилки у роботі вчителів та шляхи їх подолання»(жовтень); «Формування пізнавальних інтересів у навчанні через співпрацю учителя і учнів»(листопад);  «Забезпечення інноваційного підходу до освітнього процесу в ГПД» (грудень); круглі столи:  «Індивідуальний підхід у роботі з учнями з низьким рівнем знань» (листопад), «Використання інноваційних технологій та творчих здібностей у системі роботи вчителів початкових класів (за участю вихователів ДНЗ)» (жовтень); «Системна підтримка дітей  особливими освітніми потребами в умовах нового освітнього простору» (січень); «Інноваційні  технології у виховному процесі» (жовтень); методичні аукціони «Майстерність учителя на уроці»(листопад); «Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить дітям» (листопад); Методичний креатин-кейс «Удосконалення виховної діяльності школи шляхом налагодження партнерських відносин з учасниками освітнього процесу» (листопад); тренінг «Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі Нової української школи»(січень); майстер – класи вчителя образотворчого мистецтва Дьякової І.Ю. з теми «Формування предметних компетентностей через практику і теорію при вивченні абстракціонізму» та вчителя музичного мистецтва Никончук Л.С. – «Розвиток музичних здібностей: емоційна чуйність, музичний слух, чуття ритму, тембру» (листопад). Результати рівня виконання основних завдань Державного стандарту вивчалися на засіданнях педагогічних консиліумів:   «Адаптація учнів 5 класів до навчання в основній школі» (жовтень);  «Підготовка учнів 10 класів до впровадження Державного стандарту повної загальної середньої освіти» (жовтень);  «Адаптація учнів 1 класів до навчання в школі» (листопад);  «Психологічна готовність четвертокласників до навчання в основній школі» (травень).

     Згідно з річним планом роботи ліцею проведено предметні Тижні: початкової школи, фізичної культури та спорту, захисту Вітчизни, основ здоров’я, зарубіжної літератури, української мови, Всеукраїнський тиждень права, математики, фізики, інформатики, суспільних дисциплін. Матеріали предметних тижнів зібрані, систематизовані і зберігаються у кабінеті заступника керівника.

Стрижнем інноваційної діяльності в школі є вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду вчителів школи. У цьому навчальному році розпочато вивчення педагогічного досвіду вчителя початкових класів Дударик А.І. з теми «Формування ключових компетентностей та розвитку логічного мислення на уроках» (2019-2022 роки, заступник керівника Яромчик Т.М.), продовжено вивчення педагогічного досвіду  вчителя англійської мови Хомич О.М. з теми «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови» (2018-2021 роки, заступник керівника Канецька Н.І.).

     Узагальнено (грудень 2019 р.), розпочати впровадження та поширення педагогічного досвіду практичного психолога Дударик Ю.Г. з теми «Малюнок як засіб вивчення дитини» (грудень 2019 р. по грудень 2020 р., заступник керівника Набухотна О.І.). З метою  пропаганди та поширення педагогічного досвіду  вчителя продовжено роботу  майстер-класу  під  керівництвом вчителя географії Шапірко Н.С. з теми «Формування та розвиток самоосвітньої компетентності учнів на уроках географії» (2015-2019 роки, заступник керівника Канецька Н.І.); вчителя  образотворчого  мистецтва Дьякової І.Ю. з теми «Симбіоз традицій та сучасності у формуванні творчих компетентностей школярів» (2016-2020 роки, заступник керівника Набухотна О.І.).

      Традиційною формою групової методичної роботи в школі є робота Школи молодого вчителя «Шанс», до складу якої цього року ввійшли 14 вчителів-початківців, за кожним з яких був закріплений досвідчений педагог. Протягом року вчителі-наставники активно працювали з молодими колегами і допомагали їм у становленні як вчителя. Керівником школи молодого вчителя «Шанс» Потапович Р.С. було проведено анкетування молодих учителів «Труднощі у викладанні навчальних предметів». З метою розвитку творчої активності молодих учителів, демонстрації їхніх творчих надбань і методичних знахідок, психолого-педагогічної ерудиції, аналітичної майстерності, педагогічного такту з 06-12.12.2019 року у ліцеї проходив Тиждень  наставника молодого вчителя, який проходив під девізом: «Від мудрого наставники до творчого молодого вчителя». Розпочався тиждень нарадою керівника школи «Шанс» Потапович Р.С. із молодими вчителями, під час якої було зроблено огляд новинок  літератури «Формування педагогічної майстерності вчителя». Під час Тижня була організована у кабінеті заступника керівника виставка методичних та дидактичних матеріалів наставників молодих учителів, з якою мали змогу познайомитися молоді педагоги школи. Шостого грудня було проведено відкрите засідання школи молодого вчителя «Шанс». Дванадцятого грудня молоді вчителі разом зі своїми наставниками взяли активну участь у засіданні круглого столу «Індивідуальний підхід у роботі з учнями з низьким рівнем знань», метою якого було виявлення основних причин неуспішності школярів та засоби її профілактики, визначення шляхів, форм та способів вирішення проблем неуспішності учнів на різних етапах навчальної діяльності.

         У рамках Тижня були проведені показові уроки вчителями-наставниками: Дьяковою І.Ю. в 6-В класі урок з образотворчого мистецтва «Передача руху в портреті. Композиція. «Танцівник», «Спортсмен»;  Хомич О.М. в 7-А класі урок з англійської мови «Розвиток навичок читання. Вживання прислівників»; Панчук Н.І. у 5-Б класі урок з фізичної культури «Модуль баскетбол. Кидання м’яча в корзину двома руками від грудей»; Левшуновим В.П. в 5-Г класі урок з фізичної культури «Елементи гри в баскетбол»;  Набухотною О.І. в 9-Б класі урок з інформатики «Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента»;  Лясковець Р.В. в 7-В класі урок з інформатики «Поняття змінної та її значення. Арифметичні операції та вирази»; Зубчинською Г.П. в 1 класі фізкультурно-оздоровчі заняття «Веселі естафети»;  Чижевською Л.Л. в 8-Б класі урок з англійської мови «Книга в нашому житті»; Дударик Ю.Г. в 5-Б класі заняття з елементами тренінгу «Стоп! Булінг!»; Томбусовою І.О. в 1 класі виховний захід  «Сюрпризи зими-чарівниці» . Робота з папером: «Сніговик»; Данилицькою Л.М. в 6-А класі урок з трудового навчання «Проектування форми прикраси методом біоформ. Моделі-аналоги. Графічне зображення»; Юшко М.О. в 6-А класі урок з музичного мистецтва «Цикли у вокально-хоровій музиці. Розділ. Жанри хорової музики». Під час показових уроків учителі-наставники продемонстрували уміння на високому методичному рівні проводити уроки, застосовувати різноманітні форми і методи роботи для досягнення мети уроку, уміння володіти класом на своїх уроках вони намагалися привчити своїх вихованців до свідомої дисципліни. Вчителі зробили самоаналіз проведених ними показових уроків. Завершився Тиждень засіданням круглого столу «Підведення підсумків Тижня наставника молодого вчителя», під час якого вчителі-наставники презентували свої методичні доробки.   Під час проведення педагогічної ради з теми ««Професійне зростання педагога як умова удосконалення самоосвіти вчителя» молоді вчителі зробили аналіз відвіданих показових уроків учителів-наставників.

    У листопаді 2019 року був проведений шкільний Ярмарок педагогічних ідей, на який поданий методичний посібник «Арт-терапія як засіб вивчення дитини» практичного психолога Дударик Ю.Г.

     Методична робота у школі не обмежувалася лише груповими формами роботи. Були дієвими такі форми методичної роботи, коли до їх організації та проведення залучалися майже всі педагогічні працівники школи. Так, суттєву практично-теоретичну допомогу педагогам ліцею надали такі колективні форми методичної роботи, як мовні та психологічні практикуми.

     Особлива увага зверталася на самоосвіту педагогічних працівників. Так, підвищення кваліфікації при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у 2019-2020 навчального року пройшли такі вчителі: Іщук І.І., Савицька С.М., Дьякова І.Ю., Канецька Н.І., Климець Л.Л., Никончук Л.С., Павлюк Т.А., Нєгена Г.І., Залуцький С.Р.; за дистанційною формою навчання  - Іваницька Т.Г., Захарчук А.С., Баранова М.Ф., Набухотна О.І., Дударик Л.Л., Тимошицька А.М., Баранова М.Ф., Дьякова І.Ю., Завгородній Б.В., Колісниченко С.В.,  Лучечко І.В.,  Лясковець Р.В., Матвієнко Т.С., Набухотна О.М., Панчук Н.І., Рудюк Л.М., Шапірко Л.О., Юшко М.О., Хомич О.М.

    Відвідуючи курси, вчителі виконали курсові роботи, в яких узагальнили матеріали щодо реалізації індивідуальної науково-методичної проблемної теми, поділилися досвідом своєї роботи. По закінченню курсів кожен педагог прозвітував про проходження підвищення кваліфікації на засіданнях шкільних предметних методичних об’єднань.

     Своїм досвідом роботи щодо впровадження інноваційних технологій в освітній  процес учителі ліцею ділилися зі своїми коллегами: під час виступу на обласному науково-практичному семінарі  методистів  зарубіжної  літератури – Савицька С.М. з теми «Формування критичного мислення та духовності учнів засобами уроку літератури»; під час районного семінару-тренінгу вчителів мистецтва вчитель образотворчого мистецтва Дьякова І.Ю. з теми «Універсальні можливості мистецтва в творчому розвитку учня», вчитель музичного мистецтва Никончук Л.С.; брала участь у районному  вернісажі  психологічної  майстерності  практичний психолог  ліцею Дударик Ю.Г. з теми «Новітні технології і методи роботи психологічної служби Сарненського району», також Юлією Геннадіївною проведено майстер-клас для практичних психологів району з теми «Карта емоційної мандали» та кворкінг «З любов’ю в серці» для дітей з особливими потребами. На базі ліцею був проведений районний семінар учителів української мови та літератури, учителів початкових класів.

     Для стимулювання творчого, професійного росту вчителів широко використовувалися можливості атестації педагогічних кадрів. У 2019-2020 навчальному році атестувалося 16 вчителів. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників ліцею. Протягом року вчителі, які атестувались, провели показові уроки, підготували опис досвіду роботи з проблемного питання, над яким працювали,  виступили з доповідями на засіданнях методичних об'єднань та педагогічній раді.  Результати атестації педагогічних працівників такі: встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст  вищої категорії» - 10 вчителям, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії» - 2 вчителям,  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 вчителю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2 вчителям,  встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 4 учителям,  присвоєно педагогічне  звання «старший учитель» - 1 учителю,  встановлено  10 тарифний розряд – 1 керівнику гуртка.

     Запроваджені форми методичної роботи дають змогу створювати умови для неперервної освіти педагогічних кадрів, надають їм наукову і методичну допомогу в фаховому вдосконаленні; дозволяють апробувати та враховувати нові педагогічні технології, забезпечувати вчителів інформацією з цих питань, організовувати різні форми підвищення кваліфікацій всіх категорій педагогічних працівників відповідно до їх запитів.

 Підсумки роботи з молодими  вчителями

     У 2019-2020 навчальному році у ліцеї була організована значна робота з молодими вчителями, спрямована на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки.

     З метою підвищення загальноосвітнього та методичного рівня роботи молодих учителів з ними були проведені навчання з питань організації їхньої самоосвіти, планування роботи вчителя-предметика та класного керівника; ознайомлено з навчальними програмами та пояснювальними записками до них, з веденням шкільної документації, тематичним обліком знань, методикою використання навчальних кабінетів у процесі підготовки та проведення уроку, ознайомлено з дидактичними, виховними та санітарно-гігієнічними вимогами щодо проведення уроку, вимогами до перевірки учнівських зошитів, виконання єдиного орфографічного режиму, як провести класні збори, з питань методики стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів, використання диференційованих знань на уроці, проведення індивідуальної роботи, зокрема з невстигаючими учнями. Також ознайомлено з методикою перевірки домашнього завдання, проведення сучасного уроку, навчальної практики та екскурсій.

      Для активізації роботи щодо підвищення кваліфікації молодих учителів за молодими вчителями були закріплені вчителі-наставники:  соціальним  педагогом Клочко А.О. – практичного психолога Дударик Ю.Г., спеціаліст вищої категорії;  вихователем групи продовжено дня Захарчук А.С. – Томбусову І.О., вихователя групи продовженого, спеціаліста першої категорії; вихователем групи продовжено дня Дударик Л.Л.  – Зубчинську Г.С., вчителя початкових класів, спеціаліста першої категорії; педагогом-організатором Корень Н.В.  – Юшко М.О., вчителя музичного мистецтва, спеціаліста вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»; вчителем англійської мови Шкодич О.М. – Чижевську Л.Л., вчителя англійської мови, спеціаліста вищої категорії; вчителем інформатики Жданюк І.В. – Набухотну О.І., вчителя інформатики, спеціаліста другої категорії; вчителем інформатики Тишковець А.В. – Лясковець Р.В., вчителя математики, спеціаліста вищої категорії; вчителем фізичної культури Левчуном Р.А. – Левшунова В.В., вчителя фізкультури, спеціаліста вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»; вчителем англійської мови Арзуманян А.В. – Хомич О.М., вчителя англійської мови,  спеціаліста вищої  категорії; вчителем трудового навчання Тарасюком Д.В. – Данилицьку Л.М., вчителя трудового навчання, спеціаліста першої категорії; вчителем фізичної культури Завгороднім Б.В. – Панчук Н.І., вчителя фізичної культури, спеціаліста вищої категорії, педагогічне звання «старший  учитель;  асистентом  вчителя  в  інклюзивному  класі  Тарасюк К.Н. – Гаврало В.В., заступника директора з навчально-виховної роботи; керівником гуртка Пригарською О.С. – Набухотну О.І., вчителя інформатики, спеціаліста другої категорії.

       Вчителями-наставниками були розроблені індивідуальні плани роботи з кожним молодим спеціалістом з урахуванням їхньої теоретичної та методичної підготовки .

     Протягом 2019-2020 навчального року вчителі-наставники активно працювали з молодими колегами і допомагали їм у становленні як вчителя. Керівником школи молодого вчителя «Шанс» Потапович Р.С. було проведено анкетування молодих учителів «Труднощі у викладанні навчальних предметів». Під час семінару-практикуму у листопаді місяці було узагальнено результати анкетування і дано рекомендації молодим вчителям.

З метою розвитку творчої активності молодих учителів, демонстрації їхніх творчих надбань і методичних знахідок, психолого-педагогічної ерудиції, аналітичної майстерності, педагогічного такту з 06 по 12.12.2019 року у школі проходив Тиждень  наставника молодого вчителя під девізом: «Від мудрого наставники до творчого молодого вчителя». Розпочався тиждень нарадою керівника школи «Шанс» Потапович Р.С. із молодими вчителями, під час якої було зроблено огляд новинок  літератури «Формування педагогічної майстерності вчителя». Під час Тижня була організована у кабінеті заступника керівника виставка методичних та дидактичних матеріалів наставників молодих учителів, з якою мали змогу познайомитися молоді педагоги школи. Шостого грудня було проведено відкрите засідання школи молодого вчителя «Шанс». Дванадцятого грудня молоді вчителі разом зі своїми наставниками взяли активну участь у засіданні круглого столу «Індивідуальний підхід у роботі з учнями з низьким рівнем знань», метою якого було виявлення основних причин неуспішності школярів та засоби її профілактики, визначення шляхів, форм та способів вирішення проблем неуспішності учнів на різних етапах навчальної діяльності.

         У рамках Тижня були проведені показові уроки вчителями-наставниками: Дьяковою І.Ю. в 6-В класі урок з образотворчого мистецтва «Передача руху в портреті. Композиція. «Танцівник», «Спортсмен»;  Хомич О.М. в 7-А класі урок з англійської мови «Розвиток навичок читання. Вживання прислівників»; Панчук Н.І. у 5-Б класі урок з фізичної культури «Модуль баскетбол. Кидання м’яча в корзину двома руками від грудей»; Левшуновим В.П. в 5-Г класі урок з фізичної культури «Елементи гри в баскетбол»;  Набухотною О.І. в 9-Б класі урок з інформатики «Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента»;  Лясковець Р.В. в 7-В класі урок з інформатики «Поняття змінної та її значення. Арифметичні операції та вирази»; Зубчинською Г.П. в 1 класі фізкультурно-оздоровчі заняття «Веселі естафети»;  Чижевською Л.Л. в 8-Б класі урок з англійської мови «Книга в нашому житті»; Дударик Ю.Г. в 5-Б класі заняття з елементами тренінгу «Стоп! Булінг!»; Томбусовою І.О. в 1 класі виховний захід  «Сюрпризи зими-чарівниці» . Робота з папером: «Сніговик»; Данилицькою Л.М. в 6-А класі урок з трудового навчання «Проектування форми прикраси методом біоформ. Моделі-аналоги. Графічне зображення»; Юшко М.О. в 6-А класі урок з музичного мистецтва «Цикли у вокально-хоровій музиці. Розділ. Жанри хорової музики». Під час показових уроків учителі-наставники продемонстрували уміння на високому методичному рівні проводити уроки, застосовувати різноманітні форми і методи роботи для досягнення мети уроку, уміння володіти класом на своїх уроках вони намагалися привчити своїх вихованців до свідомої дисципліни. Вчителі зробили самоаналіз проведених ними показових уроків. Завершився Тиждень засіданням круглого столу «Підведення підсумків Тижня наставника молодого вчителя», під час якого вчителі-наставники презентували свої методичні доробки. Під час проведення педагогічної ради з теми ««Професійне зростання педагога як умова удосконалення самоосвіти вчителя» молоді вчителі зробили аналіз відвіданих показових уроків учителів-наставників. На нараді  при  заступнику  керівника Канецькій Н.І. 12.12.2019 року були підведені підсумки Тижня наставника молодого вчителя.

       На методичній раді у квітні 2020 року були підбиті підсумки стажування. Молодими вчителями в онлайн-режимі було зроблено звіти про проходження стажування «Мої педагогічні знахідки».

Підсумки роботи зі здібними та обдарованими учнями

        Згідно з річним планом роботи  Сарненського ліцею № 2 на 2019-2020 навчальний рік та з метою виявлення здібних та обдарованих дітей, їх підтримки та залучення до наукової роботи, а також стимулювання самостійної роботи школярів щодо вивчення окремих навчальних предметів, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді у школі протягом  2019 – 2020 навчального року була проведена значна робота.

Протягом вересня-листопада 2019 року практичним психологом було підібрано діагностичний інструментарій за віковими нормами та видами обдарованості учнів, проведено діагностування обдарованих та здібних дітей. Поряд з тим на нараді при заступнику керівника вчителі були ознайомлені з методичними рекомендаціями щодо роботи зі здібними та обдарованими учнями.

      Робота колективу ліцею, проведена з метою виявлення та підтримки обдарованих та талановитих учнів, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей школярів, має свої позитивні результати.

   У період з 10 по 25 жовтня 2019 в навчальному закладі був проведений І етап Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів.

Всього в І етапі брало участь 594 учні освітнього  закладу. Варто зазначити про те, що значна кількість учнів взяли участь у декількох олімпіадах з різних предметів і здобули перемогу: Тимошицька Анастасія, учениця 11-Б класу - у 9 олімпіадах (математика,  українська мова і література, фізика, хімія, екологія, біологія, історія, астрономія, англійська мова);  Полюхович Олександр, учень 9-А класу, - у  8 олімпіадах (математика, українська мова та література, інформатика, біологія, хімія, правознавство, історія, англійська мова); Мечкало Карина, учениця 8-А класу – у 6 олімпіадах (українська мова, інформатика, фізика, географія, біологія, історія).

Найчисельнішими були учасники олімпіади  з математики та англійської мови - по 69 учнів, фізики – 67 учнів, української мови та літератури – 61 учень, з інформатики  - 56 учнів.

У II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін команда учнів школи отримала 36 призових місць, що на 1 менше ніж у минулому навчальному році.

І місце з фізики та хімії – Полюхович Олександр (9-А клас, вч. Грушовець І.П., Залуцький С.Р.), з фізики та географії – Наконечний Дмитро (9-Б клас, вч. Грушовець І.П., Шапірко Н.С.); ІІ місце з математики – Полюхович Олександр (9-А клас, вч. Потапович Р.С.), Тимошицька Анастасія (11-Б клас, вч. Колісніченко С.В..), з хімії – Опалько Софія (8-Б клас, вч. Залуцький С.Р.), з біології – Мечкало Карина (8-А клас, вч. Іщук І.І.), Полюхович Олександр (9-А клас, вч. Климець Л.Л.), з фізики –  Жилка Дмитро (10-Б клас, вч. Грушовець І.П.), Тимошицька Анастасія (11-Б клас, вч. Грушовець І.П.), з української мови та літератури – Кукла Анастасія (7-Г клас, вч. Тимошицька А.М.), Полюхович Олександр (9-А клас,  вч. Канецька Н.І.), Абрамович Софія (10-А клас, вч. Грушевська Ж.П.), з історії та правознавства – Полюхович Олександр  (9-А клас, вч. Гаврало В.В.), з англійської мови – Полюхович Олександр (9-А клас, вч. Хомич О.М.),  з трудового навчання (обслуговуюча праця) – Мартинюк Яна (9-Б клас, вч. Данилицька Л.М.), трудове навчання (технічна праця) – Волошин Роман (9-Б клас, вч. Тарасюк Д.В.), з астрономії – Комар Марія (11-Б клас, вч. Грушовець І.П.), ІІІ місце з української мови  – Мечкало Карина (8-А клас, вч. Грушевська Ж.П.), з фізики – Криницький Андрій (7-В клас, вч. Павлюк Т.А.), Мечкало Карина (8-А клас, вч. Грушовець І.П.), з інформаційних технологій -  Полюхович Олександр (9-А, Набухотна О.І.), з історії – Попович Дарія (10-А клас, Гаврало В.В.), Мечкало Карина (8-А клас,  вч. Мацкова Т.М.), Тимошицька Анастасія (11-Б клас, вч. Рудюк Л.М.), з англійської мови – Булда Ліана (10-А, Хомич О.М.), Мельнікова Ірина (11-Б, Данилицька Л.М.), з математики – Руднік Дмитро (6-Г клас, вч. Дьякова Н.Д.), Мірковець Віктор (7-В клас, вч. Колісніченко С.В.),  хімії – Криницький Андрій (7-В клас, вч. Ганзюк Н.М.), екології – Тимошицька Анастасія (11-Б клас, вч. Іщук І.І.),  географії – Мечкало Карина (8-А клас, вч. Томбусова І.О.), Одарчук Анна (10-Б клас), Мацкова Діана (11-Б клас, вч. Шапірко Н.С.).

Варто відмітити учнів, що здобули перемогу у декількох олімпіадах: Полюхович Олександр (9-А клас) - у дев’яти  (з української мови, хімії, фізики, біології, історії, правознавства,  англійської мови, інформаційних технологій, математики), Мечкало Карина (8-А клас) – у п’яти (з української мови, фізики, біології, історії,  математики), Тимошицька Анастасія (11-Б) – у чотирьох (з математики, фізики, екології, історії),  Наконечний Дмитро (9-Б) - у двох (з фізики, географії), Криницький Андрій (7-В клас) - у двох (з фізики, хімії). Наконечний Дмитро та Полюхович Олександр представляли район на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та здобули призові місця: Наконечний Дмитро – ІІ місце з фізики, Полюхович Олександр – ІІ місце з хімії, ІІІ місце з фізики та біології.

       З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнів ліцею, виховання пошани до культури і традицій  українського  народу  у  навчальному закладі 07.11.2019 пройшов  І етап XХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, у якому взяли участь 150 учнів.

        За підсумками конкурсу переможцями стали: Пупко Ілля - 3-В клас (вч. Саванчук Г.С.), Токов Орест - 4-Б клас (вч. Басиста О.П.), Смик Евеліна - 5-А клас (вч. Аврамишина О.П.),  Руднік Дмитро -    6-Б  клас (вч. Баранова М.Ф.), Криницький Андрій  7-Г класу (вч. Баранова М.Ф.), Полюхович Олександр - 9-А клас (вч. Канецька Н.І.), Одарчук Анна -  учениця 10-Б класу (вч. Набухотна О.М.), Мельнікова Ірина - учениця 11-Б класу (вч. Грушевська Ж.П.).

      Найчисельнішими учасниками конкурсу були учні 5 класів (24 учні), 6,8 класів (по 20 учнів).

Призерами II етапу XХ Міжнародного конкурсу з української мови iм. П. Яцика стали: Токов Орест, учень 4-Г класу (вч. Басиста О.П.),  Полюхович Олександр, учень 9-А класу (вч. Канецька Н.І.) - ІІІ місце. 

З метою вшанування творчої спадщини видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської молоді, майбутньої плеяди літературних митців, розвитку їх творчого потенціалу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови і традицій свого народу, підвищення мовної освіти серед учнів школи у освітньому закладі 14.11.2019 пройшов І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, у якому взяли участь  83 учні.

За підсумками конкурсу  переможцями стали: Цицюра Діана, учениця 5-Б класу (вч. Аврамишина О.П.), Токов Арсен, учень 6-А класу (вч. Тимошицька А.М.), Мосійчук Валерія, учениця 7-Б класу (вч. Набухотна О.М.), Мечкало Карина, учениця 8-А класу (вч. Грушевська Ж.П.),  Полюхович Олександр, учень 9-А класу (вч. Канецька Н.І.) Абрамович Софія, учениця 10-А класу (вч. Грушевська Ж.П.), Кузнірська Єлизавета, учениця 11-А класу (вч. Набухотна О.М.). 

Переможцями II етапу конкурсу стали: ІІ місце – Полюхович Олександр, учень 9-А класу (вч. Канецька Н.І.),  ІIІ місце – Кононеров Лев, учень  5-Б класу (вч. Аврамишина О.П.), Токов Арсен, учень 6-А класу (вч. Тимошицька А.М.), Мечкало Карина, учениця 8-А класу (вч. Грушевська Ж.П.).

У ліцеї продовжено роботу шкільного наукового товариства «Пошук» Малої  академії наук. На базі початкової школи організовано секцію «Юний дослідник». У жовтні науковими керівниками та головами методичних об'єднань були розроблені рекомендації щодо написання наукових робіт, критерії оцінювання та вимоги до їх оформлення, проведено заняття по організації підбору літератури для написання рефератів та наукових робіт, визначались ключові питання роботи. На засіданні секцій керівники-наставники ознайомлювалися з основними етапами дослідницьких робіт з обраних тем. Переможцями першого (відбіркового) етапу обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства «Юний дослідник» у номінації «Охорона здоров’я» стала Бакунець Ольга, учениця 4-Б класу (керівник Семенович М.І.), у номінації «я і природа» - Хомич Андрій, учень 4-Б класу (керівник Семенович М.І.).

У цьому навчальному році у ліцеї організовано 52 факультативи з різних предметів, у яких працюють учні за вибором.

Полюхович О. та Наконечний Д,, учні 9-их класів  посіли І місце у районному етапі конкурсу «Юний правознавець» та представляли район на обласному рівні.

Варто відзначити вчителів, які протягом декількох років поспіль готують по два i більше призерів олімпіад, конкурсів i змагань, що свідчить про систему роботи з обдарованими дітьми та високу результативність праці, - Залуцького С.Р.,  Данилицьку Л.М., Хомич О.М., Аврамишину О.П., Гаврало В.В., Грушовця І.П., Грушевську Ж.П.

Дванадцять учнів 5-6 класів у грудні 2019 року взяли участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».

Під керівництвом вчителя музичного мистецтва Никончук Л.С. учениця 2-Д класу Губеня Аделіна виборола ІІ призове місце у районному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська січ» серед учнів закладів загальної середньої освіти (жовтень 2019 р.); а учнівський ансамбль ліцею «Пролісок» під керівництвом вчителя музичного мистецтва Юшко М.О. посіли ІІ місце у  районному конкурсі етно-фестивалі «Віфлеємська зірка».

Вчитель образотворчого мистецтва та керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва Дьякова І.Ю. разом із учасниками гуртка «Образ» взяли участь у районному етапі конкурсу дитячого малюнка «Україна без корупції» в якому учениця 3-А класу Кокойко Христина посіла І місце, а учениця 9-А класу Гольонко Анна –ІІ місце. Поряд з тим учасники даного гуртка взяли участь у районному етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» та Всеукраїнської виставці-конкурсу «Український сувенір» в якому Кокойко Христина (6-В клас) посіла ІІ місце у номінаціях «Новорічна картина» та «Новорічний віночок», Черногубова Мір’яна (5-Б клас) – ІІ місце у номінації «Новорічна ялинка».

Поряд з освітнім процесом у ліцеї приділялася належна увага розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів через залучення їx до різноманітної діяльності за інтересами у гуртках. Так, у ліцеї працювали гуртки художнього напрямку: студія декоративно-прикладного мистецтва «Образ» (керівник Дьякова 1.Ю.), хорового мистецтва: ансамблі «Пролісок» та «Веселі нотки» (керівник Юшко М.О.), хор «Мелодія» (керівник Никончук Л.С.) та ансамбль «Намистинки» (керівник Никончук Л.С.); літературний гурток  (керівник Савицька С.М.); хореографічного мистецтва «Імпульс» (керівник Дубовець А.І.); театральна студія «Пластилін» (керівник Пригарська О.С.), спортивні секції: баскетболу (керівник Левчун Р.О.) та волейболу (керівник Панчук Н.І.), футбольний  (керівник Левшунов В.П.). До участі у rypтковій роботі залучені діти девіантної поведінки, схильні до правопорушень, діти з групи ризику та обдаровані.

Вчителями фізичної культури забезпечено проведення заходів згідно календаря спортивно – оздоровчої роботи та згідно плану роботи відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації. Зокрема забезпечена участь команди освітнього закладу у щорічній ХХІ Спартакіаді школярів Сарненщини у 2019-2020 навчальному році, у першості району з легкої атлетики серед учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів в залік Спартакіади школярів Сарненщини. За результатами участі учнів ліцею у ХХІ Спартакіаді школярів Сарненщини у 2019-2020 навчальному році збірна хлопців посіли ІІ місце у зональних змаганнях з футболу; І місце у зональних змаганнях з шахів та ІV місце серез ЗОШ району; ІІ місце у зональних змаганнях з шашок та  VІІ місце серез ЗОШ району. У районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» команди учнів нашого ліцею вибороли наступні місця: збірна учнів 4-5 класів – ІІІ місце; 6-7 класи – ІV місце; 8 клас – ІІІ місце серед міських шкіл.

Результати рівня навчальних досягнень

учнів 3-11 класів 

     На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до плану роботи Сарненського ліцею №2, керівництвом ліцею було проаналізовано результати навчальних досягнень учнів за 2019-2020 навчальний рік.

За підсумками 2019 – 2020 навчального року із 1012 учнів 1 – 11-х класів: 111 учнів 1 класу, 121 учень 2 класу – вербально оцінені; 779 учнів 3 – 11 класів – оцінені відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчальний рік закінчили 779 учні 3-11 класів. Високий рівень навчальних досягнень мають 103 учні (14%), достатній рівень навчальних досягнень мають 266 учнів (34%), середній рівень навчальних досягнень мають 322 учнів (41%), початковий рівень навчальних досягнень мають 86 учні (11%). (Додаток 1)

Початкова школа (1-4 класи) нараховує 456 учнів. Навчальні досягнення учнів 1-2 х класів (232 учні) не оцінюються. Учні 3-4 класів 224вчальних досягнень закінчили навчальний рік   учнів (20%), з достатнім  рівнем навчальних досягнень  -   учень  (45%), з середнім рівнем навчальних досягнень –   учнів (34%), початковий рівень навчальних досягнень виявили  учів ( 1%). (Додаток 2).

Основна школа (5-9 класи) нараховує 486 учнів. З високим рівнем навчальних досягнень закінчили навчальний рік 41 учень (9%), з достатнім рівнем навчальних досягнень – 131 учень (27%), з середнім рівнем навчальних досягнень – 234 учні (48%), з початковим рівнем  навчальних досягнень – 78 учнів (16%). (Додаток 3)

Старша школа (10-11 класи) нараховує 69 учнів. З високим рівнем навчальних досягнень закінчили навчальний рік 8 учнів (11%), з достатнім рівнем навчальних досягнень – 25 учнів (36%), з середнім рівнем навчальних досягнень – 29 учнів (43%), з початковим  рівнем навчальних досягнень –7 учнів (10%). (Додаток 4).

Високий рівень навчальних досягнень показали в 4-Б класі 9 учнів (Семенович М.І.), 8 учнів у 4-Г класі (вчитель Басиста О.П.), 7 учнів у 3-А класі (вчитель Білотіл А.П.), по 6 учнів у 3-Г, 4-А, 4-В класах (Оленіч І.В., Григоренко Л.О., Панасюк С.К.), у 5-А,Б класах по  8 учнів (класні керівники Климець Л.Л., Потапович Р.С.), у 6-А класі – 3 (класний керівник Тимошицька А.М.), 7-А класі – 3 (класний керівник Павлюк Т.А.),  10-А класі – 4 (класний керівник Грушевська Ж.П.).

За результатами навчального року свідоцтво з відзнакою отримають: Гольонко А., Гаврало Д., Позейчук А.,  Полюхович О.  (9-А  клас),  Воронін А.,  Наконечний Д., Набухотна Ю. (9-Б клас). Претендентами на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» є  Мацкова Д., Тимошицька А., Мельнікова І. (11-Б клас).

       Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна зробити висновки, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні ще могли б навчатися  учні, які мають рівень навчальних досягнень 9 балів з одного предмета: Жученя Д. – математика (вчитель Саванчук Г.С.), Кепич А., Костюк В., Лясковець М., Пецькова Д. - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), 3-В клас, Максимук М. - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), Цицюра Д. – українська мова  (Оленіч І.В.), 3-Г клас, Матвієнко О. - українська мова (вчитель Семенович М.І.), 4-Б клас, Вознюк А., Сагай М. - англійська мова (вчитель Опалько С.В.), 4-Г клас; Крамарчук Я., Попович Д. – фізика (вчитель Грушовець І.П.), 10-А клас; по одному балу середнього рівня мають учні: Кабанець І., Ошовський Т. - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), Кульчинський Д. – українська мова (вчитель Оверчук О.Б.), 3-Б клас, Зосімчук В., Криницький М., Мельников Д. - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.),  Городнюк Д.- математика (вчитель Саванчук Г.С.), 3-В клас,  Мечкало А. - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), 3-Г клас, Харченко А.  -  укр. мова  (вчитель Семенович М.І), Перадзе Є -  англійська мова (вчитель Опалько С.В.), 4-Б, Велесик В., Гаврильчик М. -  англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), 4-В клас,   Гамза А. – основи здоров’я (вчитель Саган М.В.), 5-А клас, Жабчик О. – математика (вчитель Потапович Р.С.), 5-В клас, Килюшик В., Частковський О. – англійська мова (вчитель Хомич О.М.), Лигангова А. , Нагаль А., Новак А., Федорова О. – історія (вчитель Рудюк Л.М.), 6-А клас, Вахнюк І. – історія України (вчитель Вербицька О.І.), 7-А клас, Романів О., Шеруда Н. – фізика (вчитель Грушовець І.П.), 8-Б клас, Дударик М. – географія (вчитель Іщук І.І.), 8-Г клас, Кіба В. - фізика (вчитель Грушовець І.П.), 9-А клас, Чайковська Т. - фізика (вчитель Грушовець І.П.), 10-А клас, Чичива С., Ковтун Г. – математика (вчитель Колісниченко С.В.), 11-А клас.

        Особливу увагу привертають до себе класи:  7-Г (кл.кер. Арзуманян А.В.), 8-А (кл.кер. Дьякова І.Ю.),  8-В  (кл.кер. Гамза А.У.),  9-В (кл.кер. Негена Г.І.),  у яких більше 80%  учнів навчаються на  початковому та середньому рівнях. З учнями цих класів та їхніми батьками були проведені індивідуальні бесіди, додаткові заняття з предметів, індивідуальні  консультації вчителів-предметників.

Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами

Навчання  дітей з особливими освітніми потребами в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації освітнього процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров’я.

Метою організації навчання дітей з особливими  освітніми потребами є забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей. Нормативно - правова база, яка регулює дане питання: закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України 10 липня 2019 року №955, Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 15.08.2011 року № 872, зі змінами, внесеними до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 09.08.2017 року №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Правом на індивідуальне навчання користуються 6 учнів: 8-В клас – Чмерук Назарій Павлович, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, 8-Г клас  - Яковлева Вікторія,  за програмою загальноосвітньої школи, 9-А  клас -  Ковальчук Богдан Іванович, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та розумовою відсталістю, 10-А клас – Пархомчук Антоніна Андріївна, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, 11-А клас – Вахнюк Максим Юрійович, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, 11-Б клас – Толстих Микола Андрійович, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим слухо. Два учні Чмерук Назарій та Ковальчук Богдан мають статус інваліда.

Індивідуальне навчання організоване на основі документів, які є підставою для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами: заява батьків,  довідка ЛКК, витяг ПМПК, висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, копія свідоцтва про народження, посвідчення інваліда (за наявності), наказ керівника навчального закладу.

Навчання дітей з особливими потребами за індивідуальною формою (сімейною (домашньою), педагогічним патронажем) здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальну форму навчання, кількість навчальних годин для організації освітнього процесу учнів визначено наказом керівника ліцею  відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану. Вчителі, які забезпечують навчальні заняття з учнями, ознайомлені з нозологією захворювань дітей, перебігом хвороби, впливом її на поведінку учнів. Під час роботи з учнями педагоги дотримуються організаційної чіткості при проведенні уроків, здійснення принципів навчання, вибору методів, прийомів та засобів навчання відповідно до розвитку учнів з особливими освітніми потребами, реалізовують психологічні основи навчання, дотримуються санітарно-гігієнічних вимог. Розклад навчальних занять погоджено (письмово) з батьками.

Інклюзивною формою навчання у цьому навчальному році у ліцеї скористалися чотири учні: Антіпов Антон, Бережна Любов, Момоток Юрій – 4-Д клас - програма для дітей з тяжким порушенням мовлення, Гаврильчик-Вельков Арсен – 1-В клас – програма для дітей із затримкою психічного розвитку.  У класах з інклюзивним навчанням психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами здійснюють асистенти вчителя: 1-В клас – Давидюк Наталія Іванівна,  4-Д клас – Тарасюк Катерина Миколаївна. Педагогами вивчено індивідуальні особливості дітей, систематично проводиться робота з батьками. Асистент  вчителя веде зошит спостереження дитини, де фіксуються позитивні зрушення, труднощі, що існують у навчанні, разом із учителями-предметниками складає поурочні конспекти, звертаючи особливу увагу на навчальні потреби учня,  стимулює дитину до заходів, які проводяться у класі  та ліцеї.

Соціально-психологічна служба ліцею здійснює психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами за основними напрямами: корекційно-розвиткова робота, психологічний супровід освітнього процесу, консультації для батьків, що зафіксовано у їхніх щоденних планах роботи.

Індивідуальне та інклюзивне  навчання є важливою, а в окремих випадках, єдиною можливою формою здобуття повної загальної середньої освіти. Тому робота з його організації і подальшого застосування буде продовжуватися і вдосконалюватися.

Виховна та позаурочна діяльність

 Виховна та позаурочна діяльність є невід’ємною частиною освітнього діяльності закладу освіти.  При здійснені планування виховної та позакласної діяльності у 2019-2020 навчальному році освітній заклад керувався:

- Законами  України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту»;

- Указом Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» (затверджена 18.05.2019 року №286/2019);

- наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року №641 (зі змінами від 29.07.2019 р. №1038) «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України. Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  в системі освіти України»;

- наказом відділу освіти Сарненської РДА від 19.09.2012 року №256 «Про затвердження заходів щодо реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України та обласної Програми національного виховання учнівської молоді Сарненщини на 2008 – 2020 роках»;

-  листом Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 р. №1/9-414 «Про деякі питання щодо створення у 2019-2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок;

- листом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2019 р. №1/9-523 «Про національно патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році».

           У річному плані роботи освітнього закладу на 2019-2020 навчальний рік було враховано усі напрямки формування в учнів ціннісного ставлення особистості до: суспільства і держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім'ї, родини, людей, до себе, природи, праці та мистецтва, розроблені заходи з правового, превентивного, гендерного виховання, заходи щодо протидії булінгу (цькування) в учнівському середовищі, запобігання насильству, жорстокому поводженню з дітьми  та національно – патріотичного  виховання.

Пріоритетними напрямками виховної діяльності у 2019-2020 навчальному році педагогічним колективом було обрано: формування в учнівської молоді закладу освіти активної життєвої позиції та лідерських якостей в контексті викликів сучасності; виховання високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України та мови; організація роботи щодо усвідомлення цінностей соціального спілкування; організація роботи щодо сформованості  соціально-комунікативних компетенцій; сприяти виявленню лідерів серед учнівської молоді; активна участь учнівської молоді ліцею в роботі учнівського самоврядування закладу освіти; сприяння формуванню в учнів активної громадянської позиції та відповідальності за долю України; налагодженні тісних партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу.

Поряд з тим залишалися пріоритетними напрямки формування в учнівської молоді ліцею загальнолюдських цінностей, зокрема:  морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соці­ально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) як один із восьми компонентів формули Нової школи та забезпечення доцільного використання можливостей позашкільних освітніх закладів для організації позакласної та позашкільної діяльності закладу освіти.

На реалізацію пріоритетних напрямків виховної та позаурочної діяльності у 2019-2020 навчальному році були сплановані і проведені заходи в рамках :

Місячника формування ціннісного  ставлення  особистості до себе (вересень 2019 р.) проведено, з ме­тою забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, збереження життя і здоров'я ді­тей, забезпечення сформованості життєвих компетенцій, вироблення активної життєвої по­зиції школярів у освітньому закладі.

     В рамках місячника проводилися вибори учнівського самоврядування ліцею, загальноліцейський День старшокласника; Тиждень фізичної культури та спорту; забезпечено проведення заходів згідно календаря спортивно – оздоровчої роботи та плану роботи відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації вчителями фізичної культури; класними керівниками 5-11 класів забезпечено проведення циклу уроків мужності, що були приурочені Дню партизанської слави та 77-роковинам трагедії Бабиного Яру, річниці створення Української Повстанської Армії, з метою утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства; проведені заходи щодо відзначення Всесвітнього Дня миру.

    Двомісячник ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави (жовтень – листопад 2019 р.), проведено, з метою формування активної громадянської позиції учнів та відповідальності за долю України.

         В рамках проведення двомісячника було проведено Загальношкільний День патріота, до відзначення Дня Захисника України була проведена вітальна програма для чоловічого учнівського та вчительського колективів школи; забезпечено проведення заходів до Міжнародного Дня толерантності; проведений ряд заходів щодо відзначення Всеукраїнського  Дня Гідності та Свободи у закладі освіти, класними керівниками проведені тематичні класні години спрямовані на формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави та години мужності.

         Двомісячник ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (грудень 2019 р. – січень 2020 р.) проведено, з метою формування в учнів основ національних та загальнолюдських цінностей, організації роботи щодо усвідомлення цінностей соціального спілкування та щодо засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

В рамках проведення двомісячника класними керівниками 1-11 класів забезпечено проведення на класних годинах циклу бесід, захо­дів, спрямованих на засвоєння учнівською молоддю принципів загальнолюдської, народної моралі, основних етичних категорій та вивчення правил і  навиків культури поведінки, тематичних класних години, циклу уроків мужності спрямованих на формування ціннісного ставлення до людей, у освітньому закладі проводилися заходи щодо відзначення Дня інваліда,  річниці  Дня Соборності України, було організовано та проведено День добрих справ, заходи до Дня Святого Миколая, забезпечено проведення заходів до Дня місцевого самоврядування та заходів щодо відзначення Дня прав людини, проведення Новорічних ранків та вечорів.

         Місячник ціннісного ставлення особистості культури та мистецтва (березень 2020 р.), з метою формування ціннісного ставлення особистості до культури та мистецтва проводився даний місячник.

    В рамках проведення місячника класними керівниками 1-11 класів забезпечено проведення на класних годинах циклу бесід, захо­дів, спрямованих на формування учнівською молоддю ціннісного ставлення до культури та мистецтва, уроків мужності; забезпечено проведення вітальної програми з нагоди Дня 8-го березня, проведення Тижня предметів мистецтв, проведення Тижня дитячої та юнацької книги, загальноліцейського Дня казки.

Слід зауважити, що систематично забезпечується участь учнів закладу освіти у районних конкурсах «Віфлеємська зірка», «Лідер року», фестивалі - конкурсі шкільних агітбригад, конкурсі естрадної пісні «Юна зірка»; конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ», районних та міських спортивно-оздоровчих конкурсах та заходах, а саме: Спартакіаді серед школярів Сарненщини, Спартакіаді серед навчальних закладів міста Сарни, Спартакіаді серед юнаків допризовної підготовки тощо.

Слід зауважити, що систематично забезпечується участь учнів закладу освіти у районних конкурсах «Віфлеємська зірка», «Лідер року», фестивалі - конкурсі шкільних агітбригад, конкурсі естрадної пісні «Юна зірка»; конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ», районних та міських спортивно-оздоровчих конкурсах та заходах, а саме: Спартакіаді серед школярів Сарненщини, Спартакіаді серед навчальних закладів міста Сарни, Спартакіаді серед юнаків допризовної підготовки тощо.

Отже, всю виховну діяльність у ліцеї в 2019-2020 навчальному році було об’єднано в єдину  виховну систему, яка ґрунтувалася  на принципах гуманного ставлення та налагоджені партнерських відносин між усіма учасниками освітнього процесу; створені безпечного освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства, в тому числі булінгу та дискримінації; індивідуальному підході до учнів; сприянню розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді ліцею та усвідомленню моральних цінностей сучасного виховання.

Підсумки роботи з батьками та громадськістю

         На виконання річного плану роботи Сарненського ліцею  №2 на 2019-2020 навчальний рік  робота  з батьками та громадськістю проводилася з метою забезпечення організації роботи з батьками, підвищення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, формуванню  педагогічної культури батьків,  забезпечення об’єднання зусиль педагогів і сім’ї, встановлення і реалізація зв’язків ліцею з батьками учнів, налагодження партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, позашкільними закладами і громадськими організаціями.

Діяльність закладу освіти у даному напрямку регламентувалася наказом Сарненського ліцею №2 від 13.08.2019 року № 133 «Про організацію  роботи  з батьками та громадськістю  у 2019-2020  навчальному році».

          Для підвищення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, формування  педагогічної культури батьків, об’єднання зусиль педагогів і сім’ї у освітньому закладі була спланована та продовжена  робота батьківського лекторію, його засідання сплановані  з періодичністю проведення чотири рази на навчальний рік. До роботи батьківського лекторію залучені керівництво ліцею, класні керівники 1-11 класів, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична.

            Так, у 2019-2020 навчальному році перед батьками виступали  практичний психолог Дударик Ю.Г., соціальний педагог Клочко А.О.  та заступник керівника з виховної діяльності Набухотна О.І. Поряд з тим  перед батьками 1-х класів  виступила заступник керівника ліцею Яромчик Т.М. з питанням  «Про організацію освітнього процесу у 1-х класах у 2019-2020 навчальному році», перед батьками учнів 5-х класів - заступник керівника ліцею Гаврало В.В. з питанням «Про організацію освітнього процесу у 5-х класах у 2019-2020 навчальному році», важливі  питання навчання та виховання учнів піднімали класні  керівники: Огінська Г.С., Кошкіна Л.П., Кузнець А.Л., Устимець Ю.О., Зубчинська Г.П., Баситса О.П., Саган М.В., Потапович Р.С., Савицька С.М., Нєгена Г.І.

Поряд з тим, продовжував свою роботу батьківський комітет ліцею. На засіданні батьківського комітету у 2019 - 2020 навчальному році розглядалися наступні питання: стан  організації  харчування у їдальні ліцею  та забезпечення учнів підручниками, контроль за медичним обслуговуванням учнів ліцею та стан відвідування учнями уроків, організація та проведення батьківських форумів та святкування новорічно-різдвяних свят, питання щодо протидії та профілактики булінгу (цькування) в закладі освіти. Перед батьками звітували: соціально- психологічна служба  закладу  освіти,  сестра  медична  Гурська О.В.  та  інформувала  заступник  керівника з  виховної  діяльності  Набухотна О.І.

       В  освітньому закладі  постійно   проводяться батьківські форуми, які мають на меті  спільно вирішувати проблеми школи і родини. Так, у листопаді  2019 року був проведений батьківський форум з теми  «Позитивні та негативні сторони лідерства. Ознаки ефективного лідерства». По закінченню якого проведено патріотичний захід «За Україну молюся!» (приурочений Дню Гідності та свободи) за участю батьків, вчителів та учнів освітнього закладу, а у травні 2020 року в пройшов   он-лайн  форум з теми  «Формування активної життєвої позиції та лідерських якостей в контексті викликів сучасності» до якого була залучена батьківська громадськість ліцею.  

У 2019-2020  навчальному році класні керівники намагалися активно залучали батьківську громадськість до освітнього процесу. Систематично проводилися традиційні загальношкільні заходи на які запрошувалися батьки, зокрема: 02.09.2019 року класними керівниками 1-11 класів були проведені   перші уроки: 1 клас – “Моя Україна” з метою поглиблення знань учнів про нашу державу – Україну, ознайомлення із історією створення національної символіки України, формування національної свідомості  ліцеїсті, виховання патріотів рідної держави, повагу до її символів, любові до рідного краю; 2-4 класах перший урок з теми "Діти єднають Україну з метою розширення та узагальнення знання учнів про Україну як незалежну суверенну і єдину державу, державні і народні символи, обереги України, фольклор; формувати  почуття патріотизму, національної гідності та самосвідомості; виховання любові і поваги до своєї Батьківщини – України, її символів, традицій, обрядів, а також почуття глибокої поваги до видатних українців, своїх рідних і близьких, гордість за свій народ і країну; для учнів 5-6 класів класні керівники провели урок з теми "Розкажемо Європі про себе" з метою  виховання в учнів почуття патріотизму, національної гідності, любові та поваги до історії Батьківщини та рідного краю, поглиблювати знання учнів про Україну, про видатних українців; вшанування народних звичаїв та свят, формувати переконання у нетлінності духовних скарбів народу; розвиток пізнавальної активності учнів. Поряд з тим класними керівниками 7-8 класів проведено перший урок з теми «Я – громадянин України – європейської країни», з метою сприяння усвідомленню учнями місця України серед інших країн, особливо Європи, допомогти зрозуміти важливість Європейського об’єднання, приналежність України до європейської сім’ї народів, акцентувати увагу на необхідності розширення знань про Україну як можливого члена Євросоюзу, розширювати знання учнів про Європейський Союз, країни, які в нього входять, сприяти формуванню нового європейського світогляду молоді, розвивати навички творчого мислення учнів шляхом їхнього включення у полеміку, формувати моральні пріоритети, які визначають людину найвищою цінністю. З метою поглиблення знань учнів про Європу;  довести, що Україна є частинкою європейської цивілізації; розвивати громадянську позицію, причетність до європейських цінностей, пізнавальну активність; виховувати повагу до сусідніх європейських держав, заохочувати учнів до вивчення історії, культури, традицій європейських держав та України класними керівниками було проведено перший урок з теми “Повага до європейських цінностей”.

Особливо активними учасниками у проведені першого уроку стали батьки учнів 1-2-х класів Нової української школи; з 16 по 27 вересня 2019 року були проведені урочистості з нагоди посвяти у першокласники; традиційно батьки залучаються і до загальношкільних свят: до вітальної програми з нагоди Дня працівника освіти; відзначення загальношкільного Дня Гідності і Свободи; до вітань з нагоди Дня 8-го березня; батьки були активними учасниками у проведені новорічних ранків для учнів початкової школи, які проходили в закладі освіти з 23 по 27 грудня 2019 року; із задоволенням батьки долучалися і до проведення профілактичної роботи, так в рамка проведення Тижня безпеки дорожнього руху вже традиційно мама учениці 4-Г класу Катерина Миколаїна Рабош, яка є працівником патрульної поліції, провела бесіди-дискусії для учнів ліцею з безпеки дорожнього руху та екскурсію до авто-майданчика патрульної поліції; у лютому 2020 року в рамках проведення Місячника правових знань мама учня 3-А класу Харченка Гліба -  Харченко Аліна провела уроки-бесіди для учнів початкової школи щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі та відповідальності за здійснення булінгу; у грудні 2019 року був проведений благодійний ярмарок з продажу випічки  до Дня святого Миколая, слід зауважити, що активними учасниками були не лише діти, але й батьки, які взяли в ньому участь.

Поряд з тим, у  2019-2020 навчальному році класними керівниками 1-11 класів проведено фестиваль показових форм роботи з батьками.

Важливою формою роботи з батьками  є індивідуальні консультації, які  проводять класні керівники, психолог та соціальний педагог. Це допомагає встановити безпосередній тісний контакт учителя з бать­ками, досягти більшого взаєморозуміння.

В основі сучасного освітнього процесу лежить ціннісне ставлення до дитини та ідея відкритості школи, у першу чергу, для батьківської громадськості – це було і залишається одним із пріоритетних напрямків роботи нашого закладу освіти. Процес відкритості школи для дитини забезпечує розширення соціальних контактів школи з родиною, поліпшує взаємодію педагогічного та батьківського колективу з усіма причетними до виховання, ми намагаємося зробити спілкування у ліцеї максимально наближене до родинного.

Зміни у системі взаємостосунків між учнем і вчителем можливі лише коли існує діалог, взаємодовіра, підтримки і активна співпраця з батьками дітей лише тоді відбудеться позитивна зміна шкільного середовища.

Отже, основним завданням педагогічного колективу нашого ліцею є залучення батьківської громадськості до співпраці з метою поліпшення освітнього процесу у закладі.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього  процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу, інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем керівництва ліцею. Наказом призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів, проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На поверхах розміщено плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, закладом отримані Паспорти готовності навчального закладу до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, комп'ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, на педагогічній раді.

Фінансово-господарська діяльність

Уточнений розрахунок кошторисних призначень за 2019 навчальний рік по навчальному закладу (загальний фонд) склав:

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ

КРЕДИТІВ -усього

X

21537635,00

Поточні видатки

2000

21537635,00

Оплата праці

2110

16761115,00

Заробітна плата

2111

16761115,00

Нарахування на оплату праці

2120

3687420,00

Використання товарів і послуг

2200

1081100,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

75000,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

14000,00

Продукти харчування

2230

126400,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

150000,00

Видатки на відрядження

2250

15000,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

698700,00

Оплата теплопостачання

2277

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

52000,00

Оплата електроенергії

2273

56400,00

Оплата природного газу

2274

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

590300,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

2000,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

2000,00

Інші поточні видатки

2800

8000,00

 

             Завдяки злагодженій співпраці відповідальних за економію енергоносіїв ліцей не виходить за ліміти споживання.

            Керівництвом  закладу  приділяється достатньо уваги естетичному вигляду освітнього закладу. Коридори, вестибюлі поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення.

 

          ВИСНОВОК. Шановні колеги! Сьогодні переді мною стояло завдання прозвітувати, що зроблено за рік. Повірте, що за браком часу дуже важко охопити і детально охарактеризувати всі напрямки діяльності закладу освіти. Є багато поточних питань, які хоч і є дрібними, проте вимагають часу і зусиль для їх вирішення. Головне те, що ми не «стоїмо на місці», а визначивши перспективні напрямки розвитку ліцею плідно працюємо над їх реалізацією. Хочу, щоб склалося правильне враження від звіту. А саме: наявні результати і здобутки -це не моя особиста заслуга. Це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного з Вас, усього нашого колективу, за що кожному хочу висловити щиру вдячність.

        Щира подяка батьківській громаді,  учням ліцею, управлінським структурам за тісну співпрацю!

       Вважаю, що наш ліцей  знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня.

       Я, як керівник, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб наш заклад посідав перші сходинки на освітянському просторі Рівненщини.

      Тож будьмо завжди разом - школа, сім'я, громадськість. Сподіваюсь на подальшу співпрацю у роботі!

       Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними,  конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всебічно розвинутими, але найголовніше – щирими, чуйними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить!

      Бажаю всім успіхів, ініціативи, самовіддачі. Саме від плідної праці, внеску кожного у загальну справу залежить імідж і авторитет нашого ліцею.

      Дякую за увагу!