Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт
керівника Сарненського ліцею № 2 
про свою діяльність на посаді протягом 2018-2019 навчального року

 

 

  22 травня  2019 року


          Шановні присутні! Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, щоб проаналізувати роботу колективу освітнього  закладу, оцінити діяльність керівника на посаді протягом 2018-2019 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 №178.

Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи закладу за рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.   В українській освіті відбуваються реформи і основною є старт в шкільній освіті Нової української школи, головна мета якої - створити школу, в якій приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті. Поряд з тим  введено в дію Закон «Про освіту» та Державний стандарт початкової загальної  освіти. Відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляд та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

             Як керівник ліцею  у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася ст.53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», Державним  стандартом базової та повної загальної середньої освіти, Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками керівника ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника освітнього закладу.                   

    У своїй діяльності я ставлю собі за мету -  утвердження відкритої і демократичної системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти.

Загальна інформація про Сарненський ліцей № 2

 Сарненський ліцей № 2 заснований на спільній власності територіальних громад Сарненського району. Засновником закладу є територіальні громади Сарненського району в особі Сарненської районної ради Рівненської області. У своїй діяльності освітній заклад керується Статутом, який визначає правові й економічні основи організації та діяльності Сарненськоо ліцею № 2, який є повним наступником майнових і правових зобовязань Сарненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з 26 лютого 2019 року.

Сарненський ліцей № 2  є юридичною особою. Заклад  освіти як суб’єкт господарювання діє в статусі неприбуткового закладу освіти.

Сарненський ліцей № 2 діє на підставі Статуту, який затверджується Засновником відповідно до законодавства.

Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладу освіти.

Заклад освіти самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.

Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової  діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними  угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

Основним видом діяльності Сарненського ліцею № 2 є освітня діяльність.

Заклад освіти забезпечує рівні умови доступу до повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Формами здобуття освіти в Сарненському ліцеї № 2 є:

інституційна (очна (денна)), яка передбачає спосіб організації навчання здобувачів освіти через  безпосередню участь в освітньому процесі;

індивідуальна –  екстернатна форма здобуття освіти (екстернат), як спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюється відповідно до законодавства.

Організація здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти. Результати навчання осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів загальної середньої освіти.

У  закладі освіти однією із форм освітньої діяльності для здобуття повної загальної  середньої освіти є індивідуальна форма навчання, що забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та діє згідно діючого Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України.

Рівнями освіти в Сарненському ліцеї № 2 є:

початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікації;

базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікації;

повна загальна середня освіта (профільна),  яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікації.

Сарненський ліцей № 2 забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами освіти (учнями) відповідно до Державних стандартів, метою якої є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські  та соціальні  компетентності,  пов'язані  з  ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя;

усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартами освіти.

 

У цьому році навчання завершили 985 учнів у 40 класах, середня наповнюваність класів становить 24 учні. Педагогічним колективом закладу проводиться відповідна робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

 

 

 

 Кадрове забезпечення освітнього закладу

  Кількість педагогічних працівників у закладі освіти – 83.          У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками Сарненський ліцей № 2 був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

          Фаховий склад педагогічних працівників:

       Кваліфікаційні   категорії  

Кількість

"Спеціаліст вищої категорії

45

"Спеціаліст І категорії"

15

"Спеціаліст II категорії"

4

"Спеціаліст"

19

Педагогічні звання

 

"Старший учитель"

24

"Вчитель-методист"

6

Нагородженні нагрудним знаком «Відмінник  освіти України»  3 педагоги.

 

Освітня діяльність в ліцеї  здійснюється згідно Програми розвитку ліцею на 2019-2023 роки,  річного плану роботи Сарненського ліцею № 2, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників, планів виховної роботи вихователів. Така система планування заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток освітнього закладу У ліцеї в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність освітнього закладу.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У  закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього  колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Керівництво використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу керівництво ліцею приймає певні управлінські рішення щодо діяльності конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ліцеєм більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва, в ліцеї залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва, як: порада, особистий приклад, похвала; шанобливе ставлення до людей, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе.

У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

 

 

Реалізація Концепції «Нова українська школа»

Сьогодні українська школа на шляху ґрунтовних перетворень. 

На  сучасному етапі розвитку суспільство ставить перед освітою нові цілі. Концепція «Нової української школи» — це свого роду програма нововведень до середньої освіти у державі, яка має за мету створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті, а для цього треба змінити підхід вчителів до навчання учнів, а з самих дітей зробити не стільки «знаючих», скільки «думаючих» громадян. (слайд нормативна база)

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Основні засади реформи шкільної освіти викладені в Концепції Нової української школи впроваджуються у нашому ліцеї. Особлива увага приділяється  орієнтації на учня, педагогіці партнерства, справедливому фінансуванню тощо),  основним компетенціям та візії, яким має бути випускник НУШ.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • уміння читати і розуміти прочитане

 • уміння висловлювати думку усно і письмово

 • критичне мислення

 • здатність логічно обґрунтовувати позицію

 • виявляти ініціативу

 • творити

 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення

 • уміння конструктивно керувати емоціями

 • застосовувати емоційний інтелект

 • здатність співпрацювати в команді.

У рамках запровадження компетентнісного підходу  створено нову систему вимірювання й оцінювання результатів навчання.  А з часом буде змінено зміст зовнішнього незалежного оцінювання.

Закон України “Про освіту” передбачає три рівні повної загальної середньої освіти: початкова освіта (тривалість – чотири роки);

базова середня освіта, яка здобувається в гімназії (тривалість – п’ять років);

профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти (тривалість – три роки).

Навчання починатиметься, як правило, з шести років. Діти з особливими потребами зможуть вступати до освітнього закладу у віці фізичної готовності. Тривалість перебування в початковій школі для таких дітей можна буде подовжити з доповненням корекційно-розвивального складника.

Якість освіти, зокрема з іноземної мови, буде підвищено в кожній початковій школі. Навчання  організовано за єдиним стандартом без запровадження предметів із поглибленим рівнем. Це також дозволить уникнути соціального розшарування та відбору дітей у молодшому шкільному віці.

Початкова освіта Нової школи поділятиметься на два цикли:

1.Адапційно-ігровий(1-2класи)

2.Основний(3-4класи)

Перший цикл початкової освіти допоможе учневі звикнути до шкільного життя. А саме

·     навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть визначатися відповідно до (із урахуванням) індивідуальних особливостей школярів;

·     навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів;

·     обсяг домашніх завдань буде обмежено;

навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами;

    У другому циклі початкової освіти в учнів буде формуватися почуття відповідальності й самостійність.

У цьому навчальному році наш ліцей розпочав навчання у НУШ.

У початковій школі немає «одногодинних» курсів або предметів. В одному класі не буде більше 8 обов’язкових предметів.

Новий Закон України “Про освіту” вперше запроваджує на законодавчому рівні розмаїття форм здобуття освіти. Закон передбачає дистанційну, мережеву, змішану форми здобуття освіти в інституціях, екстернатну і сімейну (домашню) форми індивідуальної освіти, педагогічний патронат з належним визнанням результатів такого навчання.

Нова українська школа  в нашому закладі  працює на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі  ліцей максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

Вільному розвитку сприяє творче середовище. Таке середовище  організовано в Новій українській школі.

У Новій школі зросла частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі.  У ліцеї урізноманітнено варіанти організації навчального простору в класі. Крім класичних варіантів,  використовуються  новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи, виділено окремі приміщення з відкритим освітнім простором.

Планування і дизайн освітнього простору нашого ліцею  спрямовані на розвиток дитини і мотивації її до навчання. Освітній простір Нової української школи не обмежується питаннями ергономіки. Організація нового освітнього середовища потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення предметів природничо-математичного циклу.  В майбутньому кожна школа матиме у своїй структурі сучасну бібліотеку, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком для учнів і вчителів, забезпечить вільний доступ до якісних електронних підручників, енциклопедій, бібліотек, лабораторій.

Вчителі початкових класів Сарненського ліцею №2 спрямовують свою роботу на  реалізацію  завдань Концепції Нової Української школи, Стандарту початкової школи, освітніх програм.

У структурі методичної роботи визначено пріоритети для реалізації основних ідей Нової української школи. Так цьогоріч були проведені:

семінар з теми: «Нова українська школа-нові підходи до навчання та виховання».

круглий стіл з теми: «Нові прогресивні технології - шлях формування життєвих компетентностей учнів».

Був проведений тиждень початкової школи, де на  показових уроках вчителі початкових класів продемонстрували використання  різнорівневих  та завдань компетентністного характеру.

Наскрізною лінією є інтеграція міжпредметна та формування предметних компетентностей.

З метою висвітлення нового змісту початкової освіти, особливостей організації освітнього середовища, пріоритетних напрямків діяльності Сарненського ліцею в умовах впровадження Нової української школи, у березні 2019 року була проведена педагогічна рада-презентація з теми «Реалізація основних ідей Нової української школи через впровадження інноваційних педагогічних технологій». З питанням «Нова українська школа – простір освітніх можливостей»    виступила заступник керівника Яромчик Т.М.;  керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів Басиста О.П. ознайомила присутніх з Новаціями у початковій школі. Педагогічні працівники взяли участь у Методичному бенефісі з елементами квесту. Тематичний день «Весна». Стали учасниками:  Ранкової зустрічі (Вчитель 1-А класу Кузнець А.Л.).; інтегрованого курсу Я досліджую світ. (Вчитель 1-Д класу Зубчинська Г.П.).; уроків математики (Вчитель 1-Д класу Гусарук С.І.); української мови (Вчитель 1-Г класу Дударик А.І.); мистецтва (Вчителі Фігар С.О., Юшко М.О., Дьякова І.Ю.).

У ліцеї заохочується інклюзивна освіта. Для учнів з особливими потребами  створено умови для навчання спільно з однолітками. Для таких дітей  запроваджено індивідуальні програми розвитку, зокрема корекційно-реабілітаційні  заходи, психолого-педагогічний супровід і необхідні засоби навчання

Найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не розуміє і не поділяє загальнолюдських цінностей. Нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

Виховний процес є невід’ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні(гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей),соціально-політичні(свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

Нова школа має плекати українську ідентичність.

Нова українська школа буде виховувати не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства

Виховання не буде зведено лише до окремих “занять із моралі”. Виховання сильних рис характеру та чеснот здійснюватиметься через наскрізний досвід. Усе життя Нової української школи буде організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей.

У формуванні освітнього середовища у ліцеї бере участь увесь колектив.

У закладі  створюється атмосфера довіри, доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки при виникненні труднощів у навчанні та повсякденному житті. Ключовим виховним елементом стає приклад учителя, який покликаний зацікавити дитину.

Для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації  учнів  виявляються індивідуальні нахили та здібності кожної дитини. Допомагають  формувати оптимальну траєкторію розвитку кожної дитини практичний психолог  та соціальний педагог ліцею.

Відносини між учнями, батьками, вчителями, керівництвом школи та іншими учасниками освітнього процесу побудовано на взаємній повазі та діалозі. І врешті ми стараємось зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

А ще реформа – це  освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі.

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою має  бути Нова українська школа.

 

Педагогіка партнерства

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Ліцей  працює на засадах “педагогіки партнерства”. Основні принципи цього підходу:

·     повага до особистості;

·     доброзичливість і позитивне ставлення;

·     довіра у відносинах;

·     діалог–взаємодія–взаємоповага;

·     розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

·     принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Наш заклад  ініціює залученість родини до побудови освітньо-професійної траєкторії дитини.

Нова школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей.

Діалог і багатостороння комунікація між учнями, учителями та батьками змінить односторонню авторитарну комунікацію “вчитель” – “учень”.

Уже в цьому навчальному році вчителі  початкових класів широко застосовують методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учні залучаються до спільної діяльності, що сприяє їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.

Класні керівники провели показові виховні заходи в рамках педагогічної ради  «Реалізація пріоритетних напрямків виховної діяльності в умовах впровадження НУШ»

Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистого і професійного зростання, з метою залучення до професії найкращих.

Насамперед творчому та відповідальному вчителю, який постійно працює над собою,  надано академічну свободу.

Учитель може готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно виражати власну фахову думку. 

Учителі вивчають  особистісно-орієнтований  та компетентнісний підходи  до управління освітнім процесом, психологію групової динаміки тощо. У зв’язку з цим  учитель – це   коуч, фасилітатор, тьютор, модератор в індивідуальній освітній траєкторії дитини.

Збільшилася кількість моделей підготовки вчителя. Форми підвищення кваліфікації  диверсифіковано: курси при ІППО, семінари, вебінари, онлайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів). Учитель має право вибору місця і способу підвищення кваліфікації, як передбачено Законом “Про освіту”.

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами, тому МОН спільно з громадською спілкою “Освіторія”, міжнародним фондом “Відродження” та студією онлайн-освіти EdEra  було проведено  навчання вчителів, які навчають перші класи цього річ, а також курси в нашому закладі пройшли всі вчителі, які викладають у  початкових класах. Окрім того наші вчителі є учасниками різних тематичних онлайн-курсів для підсилення  навчання в НУШ. У серпні 2018 року затверджено  кваліфікаційні вимоги вчителя початкових класів.

 

 

Підсумки методичної роботи за 2018-2019 н.р.

Методична робота з педагогічними кадрами у ліцеї у 2018-2019 навчальному році  проводилась згідно з річним планом роботи та планом методичної роботи Сарненського ліцею № 2 на 2018-2019 навчальний рік. Методична робота здійснювалась  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової  та повної загальної середньої освіти,  Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженою Указом Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013, Концепцією Нової української школи, наказом відділу освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації від 02.09.2018 року №186   «Про структуру, зміст і форми методичної роботи з педагогічними працівниками в 2018-2019 навчальному році», наказом Сарненського ліцею №2 від 03.09.2018 року №193 «Про організацію, зміст і форми методичної роботи у закладі освіти з педагогічними працівниками в 2018-2019 навчальному році», пунктом 1.18 Статуту Сарненського ліцею №2, затвердженого рішенням Сарненської районної ради.

Методична робота в освітньому закладі була спрямована на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяє впровадженню в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, педагогічного досвіду.

Головним завданням методичної роботи є: науково-методичне забезпечення  освітнього процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних програм, методик, технологій.

Методична робота в освітньому закладі проводилася за принципом моніторингу діагностичної діяльності, де враховувалися інтереси і запити різних категорій педагогів, що дозволило виявити основні напрямки методичної роботи і спрямувати її на розвиток природних здібностей школярів, формування їх творчої особистості, організацію диференційованого та профільного навчання шляхом застосування інтерактивних методик.

Педагогічний колектив Сарненського ліцею № 2 з серпня по грудень 2018 року працював над реалізацією основних завдань діагностичного етапу роботи над науково-методичною проблемною темою. Сутність даного етапу полягала у забезпеченні вчителів методичною літературою, ознайомленні з проблемним питанням, а також здійснення перевірки індивідуальної прийнятності вчителями суті проблемного питання (проведення анкетування). Метою діагностичного етапу було здійснення комплексної діагностики особистісної готовності вчителів до інноваційної діяльності; опанування теоретичними основами проблеми; забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження проблемного питання; підготовка педагога до прогнозування педагогічної діяльності в інноваційному просторі; формування єдиного освітнього середовища для успішної адаптації учасників освітнього процесу.

У рамках І діагностичного етапу було здійснено аналіз результатів педагогічного процесу: проаналізовано роботу закладу освіти за 2017-2018 н.р.; вивчено рівні навчальних досягнень учнів: проведено діагностичні контрольні роботи у 5-10 класах. Практичним психологом проводилося вивчення психологічного клімату в учнівському та вчительському середовищі, заступником директора з виховної роботи вивчався рівень вихованості учнів.

З метою виявлення професійного рівня вчителів адміністрацією школи були відвідані уроки, позакласні заходи. Членами творчої групи видано методичний бюлетень «Робота над науково-методичною проблемною темою».

У вересні місяці було створено творчу групу щодо визначення науково-методичної проблемної теми, над якою працюватимуть педагоги школи у 2018-2023 роках, у складі семи чоловік: Федорович В.Г., Канецька Н.І., Гаврало В.В., Набухотна О.І.,  Хомич О.М., Басиста О.П., Шапірко Н.С., Яромчик Т.М. Членами творчої групи була розроблена діагностична анкета для аналізу труднощів у педагогічній діяльності вчителів школи. У вересні-жовтні 2018 року серед вчителів школи була проведена діагностична анкета. За результатами аналізу діагностичних анкет можна зробити висновок, що педагоги школи хочуть познайомитись або потребують допомоги у таких питаннях: впровадження інноваційних педагогічних технологій, формування інформаційної компетентності школярів, використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках. За результатами діагностичної анкети було створено діагностичну карту, з метою виявлення рівня підготовки педагогічного колективу до визначення науково-методичної проблемної теми.

За результатами проведення діагностичного анкетування, даних діагностичної карти щодо визначення науково-методичної проблемної теми, над якою працюватиме педагогічний колектив наступних п’ять років, визначено науково-методичну проблемну тему - «Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, професійного зростання педагогів, формування компетентного випускника навчального закладу»

З січня по травень 2019 року педагогічний колектив Сарненського ліцею № 2 працював над реалізацією основних завдань ІІ етапу «Теоретичного обґрунтування науково-методичної проблемної теми» роботи над науково-методичною проблемною темою. Сутність даного етапу полягає у теоретичному обґрунтуванні науково-методичної проблемної теми, складання плану роботи над нею, розподілу обов’язків між членами педагогічного колективу та створення банку інформації щодо впровадження науково-методичної проблемної теми в освітній процес.

На початку 2018-2019 навчального року була створена методична рада освітнього закладу в  складі: Канецької Н.І., Федорович В.Г., Гаврало В.В., Яромчик Т.М.,  Мацкової Т.М., Набухотної О.І., Басистої О.П.,  Набухотної О.М.,   Матвієнко Т.С.,    Гамзи А.У.,   Шапірко Н.С.,   Хомич О.М., Дьякової І.Ю., Панчук Н.І., Тимошицької А.М., Дударик О.Г. У 2018-2019 навчальному році були проведені засідання методичної ради школи за темами: «Організація методичної роботи в школі у 2018-20149 навчальному році». (вересень, 2018 р.); «Пріоритетні напрямки організації освітнього процесу» (листопад, 2018 р.); «Підвищення професійної компетентності педагогів як умова розвитку особистості учня.» (лютий, 2019 р.); «Узагальнення та аналіз результатів роботи за навчальний рік» (квітень, 2019 року). Варто відзначити, що всі засідання методичної ради пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблено ґрунтовні методичні рекомендації. Плідно працювали протягом півріччя голови методичних об’єднань: регулярно проводили методичні оперативки, щочверті – засідання методичних об’єднань.

Дотримуючись запланованих у 2018-2019 н.р. заходів, удосконалюючи зміст, форми і методи роботи з педагогами, у школі було організовано і проведено: тематичні педагогічні ради «Освітні моделі взаємодії вчителя і учня в умовах інноваційної системи організації освітнього процесу» (грудень), «Реалізація основних ідей Нової української школи через впровадження інноваційних педагогічних технологій» (березень), «Реалізація пріоритетних напрямків виховної діяльності в умовах впровадження Нової української школи» (лютий); теоретичні семінари «Особистісне  зростання  учня  як  мета і результат  гуманістичного виховання (листопад);  «Формування в учнів уміння вчитися» (січень, березень), «Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності» (січень); «Нова українська школа – нові підходи до навчання та виховання» (січень); круглі столи «Індивідуальний підхід у роботі з учнями з низьким рівнем знань» (листопад),

 «Партнерська та продуктивна технологія у виховному процесі» (січень); «Самоосвіта – запорука розвитку творчої діяльності вчителя» (лютий); Нові прогресивні технології – шлях до формування життєвих компетентностей учнів» (березень).; Фестиваль педагогічної майстерності «Через творчість до успіху» (березень); методичний аукціон педагогічних ідей учителів, досвід яких вивчається (лютий). Результати рівня виконання основних завдань Державного стандарту вивчалися на засіданнях педагогічних консиліумів:   «Адаптація учнів 5 класів до навчання в основній школі» (жовтень);  «Підготовка учнів 10 класів до впровадження Державного стандарту повної загальної середньої освіти» (жовтень);  «Адаптація учнів 1 класів до навчання в школі» (листопад);  «Психологічна готовність четвертокласників до навчання в основній школі» (травень).

У 2018-2019 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками були: методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичні об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, проблемні семінари, консиліуми, мовний та психологічні практикуми, Ярмарок педагогічних ідей, робота школи молодого вчителя «Шанс», предметні тижні, самоосвіта тощо. Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи були: впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти, забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення, впровадження моделі формування професійної компетентності вчителів.

На засіданнях методичних об'єднань учителів закладу освіти вивчався зміст навчальних програм, їх методичний супровід; здійснювалося ознайомлення з новим Державним стандартом початкової, базової  та повної загальної середньої освіти; розроблено методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій; опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження профілізації в старших класах у поєднанні з компетентнісним підходом у навчанні; заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконання  докурсових завдань учителями: Рудюк Л.М., Клочко А.О., Левшунов В.П., Баранова М.Ф., Бриж Т.В., Потапович Р.С., Лотоцька Н.В., Саванчук Г.С., Захарчук А.С., Яромчик Т.М., Набухотна О.І.

Згідно з річним планом роботи ліцею проведено предметні Тижні: початкової школи, фізичної культури та спорту, захисту Вітчизни, основ здоров’я, зарубіжної літератури, української мови, Всеукраїнський тиждень права, математики, фізики, інформатики, суспільних дисциплін, предметів мистецтва, Шевченківські дні, предметів природничого циклу, іноземних мов.

Матеріали предметних тижнів зібрані, систематизовані і зберігаються у кабінеті заступника керівника.

Стрижнем інноваційної діяльності в освітньому закладі є вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду вчителів. У цьому навчальному році розпочато вивчення педагогічного досвіду  вчителя англійської мови Хомич О.М. з теми «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови»; продовжено вивчення педагогічного досвіду практичного психолога Дударик Ю.Г. з теми «Малюнок як засіб вивчення дитини»; узагальнено, розпочато впровадження та поширення педагогічного досвіду вчителя образотворчого мистецтва Дьякової І.Ю. з теми «Симбіоз традицій та сучасності у формуванні творчих компетентностей школярів»; створено майстер-клас  під  керівництвом вчителя географії Шапірко Н.С. з теми «Формування та розвиток самоосвітньої компетентності учнів на уроках географії».

У листопаді 2018 року був проведений шкільний Ярмарок педагогічних ідей, на який подані доробки вчителя Баранової М.Ф. «Формування життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури».

З метою виявлення та підтримки творчо працюючих учителів, ознайомлення із досягненнями педагогів, технологіями, які вони використовують у  своїй роботі з 18 по 29 березня 2019 року  у школі проведено Фестиваль педагогічної майстерності, під час якого педагоги школи продемонстрували свою майстерність, творчий підхід. Вчителі школи, які атестувалися у 2018 – 2019 навчальному році, прозвітували про пророблену роботу у міжатестаційний період під час творчого звіту, який відбувся 27 березня. Розпочався звіт невеликим вітальним концертом, під час якого вдячні учні привітали своїх мудрих наставників.

Методична робота у ліцеї  не обмежувалася лише груповими формами роботи. Були дієвими такі форми методичної роботи, коли до їх організації та проведення залучалися майже всі педагогічні працівники школи. Так, суттєву практично-теоретичну допомогу педагогам закладу  надали такі колективні форми методичної роботи, як мовні та психологічні практикуми.

Особлива увага зверталася на самоосвіту педагогічних працівників. Так, підвищення кваліфікації при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у І семестрі 2018-2019 навчального року пройшли такі вчителі: Рудюк Л.М., Клочко А.О., Левшунов В.П., Баранова М.Ф., Бриж Т.В., Потапович Р.С., Лотоцька Н.В., Саванчук Г.С., Захарчук А.С., Яромчик Т.М., Набухотна О.І. (11 педагогічних працівників).

Відвідуючи курси, вчителі виконали курсові роботи, в яких узагальнили матеріали щодо реалізації індивідуальної науково-методичної проблемної теми, поділилися досвідом своєї роботи. По закінченню курсів кожен педагог прозвітував про проходження підвищення кваліфікації на засіданнях шкільних предметних методичних об’єднань.

Своїм досвідом роботи щодо впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес учителі школи діляться зі своїми колегами.

Так, на базі ліцею були проведені: районний семінар учителів української мови та літератури, учителів початкових класів.

Для стимулювання творчого, професійного росту вчителів широко використовувалися можливості атестації педагогічних кадрів. У 2018-2019 навчальному році атестувалося 16 вчителів. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались, провели відкриті уроки, підготували папки з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях методичних об'єднань та педагогічній раді, розповідали про пророблену роботу під час творчого звіту.  Результати атестації педагогічних працівників такі: встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст  вищої категорії» - 8 вчителям,  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 вчителю, встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 4 учителям, встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» - 2 учителям,   встановлено відповідність 12 тарифному розряду – 1 керівнику гуртка.

Запроваджені форми методичної роботи дають змогу створювати умови для неперервної освіти педагогічних кадрів, надають їм наукову і методичну допомогу в фаховому вдосконаленні; дозволяють апробувати та враховувати нові педагогічні технології, забезпечувати вчителів інформацією з цих питань, організовувати різні форми підвищення кваліфікацій всіх категорій педагогічних працівників відповідно до їх запитів.

 

Підсумки роботи з молодими та малоосвідченими  вчителями

за 2018-2019 н.р.

У 2018-2019 навчальному році у ліцеї була організована значна робота з молодими вчителями, спрямована на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки.

З метою підвищення загальноосвітнього та методичного рівня роботи молодих учителів з ними були проведені навчання з питань організації їхньої самоосвіти, планування роботи вчителя-предметика та класного керівника; ознайомлено з навчальними програмами та пояснювальними записками до них, з веденням шкільної документації, тематичним обліком знань, методикою використання навчальних кабінетів у процесі підготовки та проведення уроку, ознайомлено з дидактичними, виховними та санітарно-гігієнічними вимогами щодо проведення уроку, вимогами до перевірки учнівських зошитів, виконання єдиного орфографічного режиму, як провести класні збори, з питань методики стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів, використання диференційованих знань на уроці, проведення індивідуальної роботи, зокрема з невстигаючими учнями. Також ознайомлено з методикою перевірки домашнього завдання, проведення сучасного уроку, навчальної практики та екскурсій.

Для активізації роботи щодо підвищення кваліфікації молодих учителів за молодими вчителями були закріплені вчителі-наставники:  соціальним  педагогом Босою О.Ю. – практичного психолога Дударик Ю.Г., спеціаліст вищої категорії;  вихователем групи продовжено дня Захарчук А.С. – Томбусову І.О., вихователя групи продовженого, спеціаліста першої категорії; вихователем групи продовжено дня Хомич О.В.  – Оленіч І.В., вчителя початкових класів, спеціаліста першої категорії; вчителем початкових класів  Лотоцькою Н.В. – Зубчинську Г.С., вихователя групи продовженого, спеціаліста другої категорії; педагогом-організатором Кошин М.Ю. – Юшко М.О., вчителя музичного мистецтва, спеціаліста вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»; педагогом-організатором Корень Н.В.  – Дьякову І.Ю., вчителя образотворчого мистецтва, спеціаліста вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»;  вчителем  англійської  мови Рибачок В.В. – Чижевську Л.Л., вчителя англійської мови, спеціаліста вищої категорії; вчителем інформатики Жданюк І.В. – Набухотну О.І., вчителя інформатики, спеціаліста другої категорії; вчителем інформатики Тишковець А.В. – Лясковець Р.В., вчителя математики, спеціаліста вищої категорії; вчителем фізичної культури Левчуном Р.А. – Левшунова В.В., вчителя фізкультури, спеціаліста вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель»; вчителем англійської мови Арзуманян А.В. – Хомич О.М., вчителя англійської мови,  спеціаліста вищої  категорії; вчителя початкових класів Гусарук С.І. – Заєць Т.Т.,  вчителя початкових класів, спеціаліста вищої категорії, вчителем природознваства Клочко А.О. – Шапірко Н.С., вчителя географії, спеціаліста вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель; вчителем трудового навчання Гузоватою Ю.Ю. – Данилицьку Л.М., вчителя трудового навчання, спеціаліста першої категорії; вчителем фізичної культури Кібишем В.І. – Панчук Н.І., вчителя фізичної культури, спеціаліста вищої категорії, педагогічне звання «старший учитель; асистентом вчителя в інклюзивному класі Шкодич О.М.  – Гаврало В.В., заступника керівника ліцею.

Вчителями-наставниками були розроблені індивідуальні плани роботи з кожним молодим спеціалістом з урахуванням їхньої теоретичної та методичної підготовки .

Протягом 2018-2019 навчального року вчителі-наставники активно працювали з молодими колегами і допомагали їм у становленні як вчителя. Керівником школи молодого вчителя «Шанс» Потапович Р.С. було проведено анкетування молодих учителів «Труднощі у викладанні навчальних предметів». Під час семінару-практикуму у листопаді місяці було узагальнено результати анкетування і дано рекомендації молодим вчителям.

З метою розвитку творчої активності молодих учителів, демонстрації їхніх творчих надбань і методичних знахідок, психолого-педагогічної ерудиції, аналітичної майстерності, педагогічного такту з 12 по 16.11.2018 року у школі проходив Тиждень  наставника молодого вчителя, який проходив під девізом: «Від мудрого наставники до творчого молодого вчителя». Розпочався тиждень нарадою керівника школи «Шанс» Потапович Р.С. із молодими вчителями, під час якої було зроблено огляд новинок  літератури «Формування педагогічної майстерності вчителя». Під час Тижня була організована у кабінеті заступників директора  школи виставка методичних та дидактичних матеріалів наставників молодих учителів, з якою мали змогу познайомитися молоді педагоги школи. Дванадцятого жовтня було проведено відкрите засідання школи молодого вчителя «Шанс».  Тринадцятого жовтня молоді вчителі разом зі своїми наставниками взяли активну участь у засіданні круглого столу «Індивідуальний підхід у роботі з учнями з низьким рівнем знань», метою якого було виявлення основних причин неуспішності школярів та засоби її профілактики. Визначення шляхів, форм та способів вирішення проблем неуспішності учнів на різних етапах навчальної діяльності.

 У рамках Тижня були проведені  показові  уроки  вчителями - наставниками: Дьяковою І.Ю. у 5-Б  класі урок з образотворчого мистецтва «Живопис. Виражальні можливості живопису. Кольорознавство»; Хомич О.М. у 5-А класі урок з англійської мови «Спорт у шкільному житті»; Панчук Н.І. у 6-В класі урок з фізичної культури «Удари на точність. Обмінні рухи»; Левшуновим В.П. у 7-Б класі урок з фізичної культури «Модуль баскетболу»; Шапірко Н.С. у 8-Б класі урок з географії «Рель’єф України»; Набухотною О.І. у 8-Б класі урок з інформатики «Додавання та віднімання відео фрагментів та  налаштування переходів між ними»; Лясковець Р.В.  у  7-В  класі  урок  з  інформатики «Адресація  і  формули»; Заєць Т.Т. у 3-Д класі урок з математики «Усне віднімання трицифрових чисел  виду 240+430»; Зубчинською Г.М. у 1-Д класі урок з математики «Склад числа вісім»; Оленіч І.В. у 2-Г класі урок з української мови «Правила переносу слів з апострофом»; Чижевською Л.Л. у 8-Б класі урок з англійської мови «Шкільне життя»;  Томбусовою І.О. у 1 класах групи продовженого дня  виховний захід «Ліплення (осінні відтинання); Данилицькою Л.М. у 6-А класі урок з трудового навчання «Добір конструкційних матеріалів та інструментів. Виготовлення шаблонів». Під час показових уроків учителі-наставники продемонстрували уміння на високому методичному рівні проводити уроки, застосовувати різноманітні форми і методи роботи для досягнення мети уроку, уміння володіти класом на своїх уроках вони намагалися привчити своїх вихованців до свідомої дисципліни. Вчителі зробили самоаналіз проведених ними показових уроків. Завершився Тиждень засіданням круглого столу «Підведення підсумків Тижня наставника молодого вчителя», під час якого вчителі-наставники презентували свої методичні доробки.

 На нараді  при  заступнику  керівника Канецькій Н.І. 20.11.2018 року були підведені підсумки Тижня наставника молодого вчителя.

З метою розвитку творчої активності молодих учителів, демонстрації їхніх творчих надбань і методичних знахідок, психолого-педагогічної ерудиції, аналітичної майстерності, педагогічного такту з 19 по 23.11.2018 року у школі проходив Тиждень  молодого вчителя, який проходив під девізом: «Від мудрого наставники до творчого молодого вчителя».

Розпочався тиждень нарадою керівника школи «Шанс» Потапович Р.С. із молодими вчителями, під час якої було проведено анкетування молодих учителів з метою визначення володіння ними  педагогічними та методичними вміннями та вивчення їх запитів та можливостей, зроблено огляд новинок  літератури «Формування педагогічної майстерності вчителя». Під час Тижня була організована у методичному кабінеті школи виставка методичних та дидактичних матеріалів молодих учителів, з якою мали змогу познайомитися педагоги школи. Дев’ятнадцятого листопада було проведено відкрите засідання школи молодого вчителя «Шанс». У рамках Тижня, під час панорами показових уроків, молоді вчителі провели уроки: вчитель початкових класів - урок з математики у 1-Б класі з теми «Порівняння чисел у межах 9. Написання цифри 9»; вчитель інформатики Жданюк І.В. -  урок з інформатики у 5-Г класі з теми «Додавання зображень до файлу та їх форматування»; вчитель фізичної культури Кібиш В.І. - урок з фізичної культури  у  6-Б класі з теми  «ЗРВ на місці. Навчальний норматив з метання малого м’яча на дальність»; вчитель англійської мови Рибачок В.В. - урок з англійської мови у 6-Б класі з теми «Правильне харчування Час сніданку. Здоров’я та безпека. Теперішні часи»; вчитель фізичної культури Левчун Р.А. - урок з фізичної культури у 4-Б класі з теми «Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ на місці»; вчитель початкових класів Лотоцька Н.В. - урок з математики у 4-Б класі з теми «Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел»; вчитель англійської мови Арзуманян А.В. - урок з англійської мови у 7-А класі  з теми «Подорож»; вчитель інформатики Тишковець А.В. -  урок з інформатики у 4-Б класі з теми «Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів»; вчитель трудового  навчання Гузовата Ю.Ю. – урок з трудового навчання в 6-Г класі з теми «Вибір об’єкта проектування. Особливості виготовлення виробу». Вироби-аналоги. Поняття про розгортку виконання ескізу»; вихователь ГПД Хомич О.В. -  самопідготовку у 2-4 класах; педагоги-організатори Кошин М.Л., Корень Н.В., соціальний педагог Боса О.Ю. – виховний захід для учнів 1-11 класів «День гідності та свободи».

 Під час показових уроків молоді вчителі продемонстрували уміння на достатньому методичному рівні проводити уроки, застосовувати різноманітні форми і методи роботи для досягнення мети уроку, уміння володіти класом на своїх уроках вони намагалися привчити своїх вихованців до свідомої дисципліни. Молоді вчителі зробили самоаналіз проведених ними показових уроків.

 Завершився Тиждень засіданням круглого столу «Підведення підсумків Тижня молодого вчителя», під час якого молоді вчителі прозвітували про проходження стажування «Мої педагогічні знахідки», презентували свої методичні доробки.

 На нараді  при  заступнику  керівника Канецькій Н.І. 27.11.2018 року були підведені підсумки Тижня молодого вчителя.

На методичній раді у квітні 2019 року були підбиті підсумки стажування. Молодими вчителями було зроблено звіти про проходження стажування «Мої педагогічні знахідки».

 

Підсумки роботи зі здібними

та обдарованими учнями

Згідно з річним планом роботи  Сарненського ліцею № 2 на 2018-2019 навчальний рік та з метою виявлення здібних та обдарованих дітей, їх підтримки та залучення до наукової роботи, а також стимулювання самостійної роботи школярів щодо вивчення окремих навчальних предметів, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді у школі протягом  І семестру 2018-2019 навчального року була проведена значна робота.

Протягом вересня-листопада 2018 року практичним психологом було підібрано діагностичний інструментарій за віковими нормами та видами обдарованості учнів, проведено діагностування обдарованих та здібних дітей.

Поряд з тим на нараді при заступнику керівника вчителі були ознайомлені з методичними рекомендаціями щодо роботи зі здібними та обдарованими учнями.

У ліцеї продовжено роботу шкільного наукового товариства «Пошук» Малої  академії наук, у роботі якої беруть участь 3 учнів. В рамках товариства було організовано роботу секцій: українська література, українська мова. На базі початкової школи організовано секцію «Юний дослідник». У жовтні науковими керівниками та головами методичних об'єднань були розроблені рекомендації щодо написання наукових робіт, критерії оцінювання та вимоги до їх оформлення, проведено заняття по організації підбору літератури для написання рефератів та наукових робіт, визначались ключові питання роботи. На засіданні секцій керівники-наставники ознайомлювалися з основними етапами дослідницьких робіт з обраних тем.

У грудні було проведено шкільний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт членами шкільного наукового товариства «Пошук». Активними учасниками були: Омельянова Ольга (5-Г клас керівник Баранова М.Ф.), Токов Арсен (5-А клас, керівник Тимошицька А.М.). В рамках товариства було організовано роботу секцій: фольклористика, англійська мови та література, українська мова. На базі початкової школи організовано секцію «Юний дослідник». Переможцями та призерами районного етапу Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт «Юний  дослідник»  у номінації «Охорона здоров’я»  став учень 3-Г класу Токов Орест – ІІ місце (вч. Басиста О.П.), у номінації «Тваринний світ»  учень 3-А класу Український Вадим – ІІІ місце  (вч. Григоренко Л.О.). В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з охорони здоров’я «Юний  дослідник»  ІІІ місце зайняв учень 3-Г класу Токов Орест (вч. Басиста О.П.).

У цьому навчальному році у ліцеї діє 51 факультативив з різних предметів, у яких працюють учні за вибором.

Робота колективу, проведена з метою виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

Всього в І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брало участь 459 учасників освітнього закладу. Варто зазначити про те, що значна кількість учнів взяли участь у декількох олімпіадах з різних предметів і здобули перемогу: Криницька Ольга, учениця 11-А класу - у 8 олімпіадах (математика,  українська мова і література, фізика, географія, хімія, екологія, біологія, астрономія); Тимошицька Анастасія, учениця 10-Б класу, - у 8 олімпіадах (українська мова та література, математика, фізика, географія, біологія, хімія, історія, англійська мова);  Полюхович Олександр, учень 8-А класу, - у  8 олімпіадах (математика, українська мова та література, інформатика, біологія, хімія, фізика, історія, англійська мова); Одарчук Анна, учениця 9-В класу – у 4 олімпіадах (історія, правознавство, українська мова, трудове навчання); Мечкало Карина, учениця 7-А класу – у 2 олімпіадах (математика, українська мова); Кичан Ангеліна, учениця 11-Б класу - у 2 олімпіадах (інформатика, трудове навчання); Прейс Євгеній, учень 11-А класу -  у 2 олімпіадах (економіка, історія).

Найчисельнішими були учасники олімпіади  з математики (68 учнів), з інформатики (55 учнів), з фізики (54 учнів), з української мови та літератури (51 учні).

У II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін команда учнів школи отримала 37 призових місць, що на 9 більше ніж у минулому році.

І місце з української мови та хімії – Полюхович Олександр (8-А, Канецька Н.І., Залуцький С.Р.), з фізики та географії – Наконечний Дмитро (8-Б, Грушовець І.П., Шапірко Н.С.), з астрономії  та  хімії -  Криницька Ольга (11-А,  Михальський Р.В.,  Залуцький С.Р.); ІІ місце з математики – Мечкало Кари на (7-А, Павлюк Т.А.), з хімії – Опалько Софія (7-Б, Залуцький С.Р.), з біології, математики, фізики, історії - Полюхович Олександр (8-А, Залуцький С.Р., Потапович Р.С., Грушовець І.П., Гаврало В.В.), з фізики – Тимошицька Анастасія (10-Б, Грушовець І.П.), з української мови та літератури, біології - Криницька Ольга (11-А, Аврамишина О.П., Іщук І.І.), з правознавства – Прейс Євгеній  (11-А, Рудюк Л.М.), з трудового навчання (обслуговуюча праця) – Кичан Ангеліна (11-А, Данилицька Л.М.), з української мови та літератури  – Одарчук Анна (9-В клас, вчитель Набухотна О.М.), ІІІ місце з української мови  – Мечкало Карина (7-А, вчитель Грушевська Ж.П.), з фізики – Бакунець Владислав (7-Б, Грушовець І.П.), з інформаційних технологій, англійської мови -  Полюхович Олександр (8-А, Набухотна О.І., Хомич О.М.), з історії, правознавства - Одарчук Анна (9-В клас, Гаврало В.В.), з англійської мови – Булда Ліана (9-А, Хомич О.М.), з трудового навчання (обслуговуюча праця) – Гуранець Альона (9-В, Данилицька Л.М.), з математики, біології, хімії, англійської мови – Тимошицька Анастасія (10-Б, Колісниченко С.В., Іщук І.І., Залуцький С.Р., Хомич О.М.), з математики, фізики, географії, екології - -  Криницька Ольга (11-А, Потапович Р.С.,  Михальський Р.В.,  Шапірко Н.С., Іщук І.І.), з історії – Прейс Євгеній (11-А, Гаврало В.В.),  з інформаційних технологій  -  Кичан Ангеліна (11-Б, Серпутько Л.І.), з англійської мови - Овсійчук Катерина (11-А, Чижевська Л.Л.).

Варто зазначити про те, що учні здобули перемогу у декількох олімпіадах: Полюхович Олександр (8-А) - у восьми олімпіадах (з української мови, хімії, фізики, біології, історії,  англійської мови, інформаційних технологій, математики), Криницька Ольга (11-А) – у восьми олімпіадах (з української мови, біології, астрономії, хімії, математики, фізики, географії, екології),  Тимошицька Анастасія (10-Б) – у п’яти олімпіадах з англійської мови, хімії, фізики, математики, біології,  Одарчук Анна (9-В) – у трьох олімпіадах (з української мови літератури, правознавства, історії), Мечкало Карина  (7-А) – у двох олімпіадах (з української мови та літератури, математики), Наконечний Дмитро (8-Б) - у двох олімпіадах (з фізики, географії), Прейс Євгеній (11-А) - у двох олімпіадах (з правознавства, історії), Кичан Ангеліна (11-Б) - у двох олімпіадах (з трудового навчання, інформаційних технологій).

У січні-лютому 2019 року учні-переможці II етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів брали участь у ІІІ етапі,  учні  закладу освіти здобули 3 призових місця: ІІ місце з фізики та географії – Наконечний Дмитро (8-Б, Грушовець І.П., Шапірко Н.С.), ІІІ місце з української мови та літератури – Полюхович Олександр (8-А, Канецька Н.І.).

З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнів школи, виховання пошани до культури і традицій  українського  народу  у  навчальному закладі 08.11.2018 пройшов  І етап XІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, у якому взяли участь 173 учнів, що на 26 учнів більше,  ніж у минулому навчальному році.

За підсумками конкурсу переможцями стали: Заводюк Євгеній, учень 3-Б класу (вч.Семенович М.І.,) Кононеров Лев учень 4-Б класу (вч. Кошкіна Л.П.), Омельянова Ольга,  учениця 5-Г класу (вч. Баранова М.Ф.),  Петровчук  Анна,  учениця  6-Б  класу (вч. Набухотна О.М.), Жученя Анастасія,  учениця 7-А класу (вч. Грушевська Ж.П.), Полюхович Олександр, учень 8-А класу (вч. Канецька Н.І.), Абрамович Софія, учениця 9-А класу (вч.Грушевська Ж.П.), Тимошицька Анастасія,  учениця 10-Б класу (вч. Грушевська Ж.П.), Криницька Ольга, учениця 11-А класу ( вч. Аврамишина О.П.)

Найчисельнішими учасниками конкурсу були учні 5 класів (30 учнів), 11 класів (25 учнів).

Призерами II етапу XIV Міжнародного конкурсу з української мови iм. П. Яцика стали: І місце - Заводюк Євгеній, учень 3-Б класу (вч.Семенович М.І.,), Криницька Ольга, учениця 11-А класу ( вч. Аврамишина О.П.), ІІ місце - Омельянова Ольга,  учениця 5-Г класу (вч. Баранова М.Ф.), Мечкало Карина, учениця  7-А класу (вч. Грушевська Ж.П., ІІІ місце - Полюхович Олександр, учень 8-А класу (вч. Канецька Н.І.). В минулому навчальному році призерами конкурсу було 5 учнів.

З метою вшанування творчої спадщини видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської молоді, майбутньої плеяди літературних митців, розвитку їх творчого потенціалу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови і традицій свого народу, підвищення мовної освіти серед учнів школи у навчальному закладі 05.11.2018 пройшов І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, у якому взяли участь  115 учнів (на 10 учнів більше ніж у минулому навчальному році).

За підсумками конкурсу  переможцями стали: Цицюра Діана, учениця 5-Б класу (вч. Набухотна О.М.), Мечкало Карина, учениця 7-А класу (вч. Грушевська Ж.П.),  Полюхович Олександр, учень 8-А класу (вч. Канецька Н.І.) Абрамович Софія, учениця 9-А класу (вч. Грушевська Ж.П.), Тимошицька Анастасія, учениця 10-Б класу (вч. Грушевська Ж.П.), Криницька Ольга, учениця 11-А класу (вч. Аврамишина О.П.).

Переможцями II етапу конкурсу стали: І місце – Полюхович Олександр, учень 8-А класу (вч. Канецька Н.І.),  ІI місце – Криницька Ольга, учениця 11-А класу (вч. АврамишинаО.П.), ІІІ місце – Тимошицька Анастасія, учениця 10-Б класу (вч. Грушевська Ж.П.) В минулому навчальному році призерами конкурсу було 3 учнів.

З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, розвитку їх інтересів, підвищення рівня викладання базових дисциплін у початкових класах,  у період з 12 по 14.02.2019 року в навчальному закладі був проведений І етап олімпіади «Юне обдарування»  з української мови, математики, природознавства за участю учнів  3-4 класів.

Олімпіадні завдання мали на меті перевірити знання учнями Державного стандарту початкової загальної освіти та вміння їх творчо застосувати на практиці.

В олімпіаді взяли участь 34 учні 3 класів,   36 учнів 4 класів. Переможцями олімпіади стали учні 3-Б класу (вчитель Семенович М.І.); 4-А класу (вчитель Огінська Г.С.).

Переможцями ІІ (районного) етапу олімпіади «Юне обдарування»  стали учні 4-А класу: Бакунець Андрій – І місце з математики, Дудак Кирило – І місце з природознавства, Смик Евеліна  - ІІ місце з української мови (вчитель Огінська Г.С.). У ІІІ обласному етапі олімпіади «Юне обдарування» ІІ місце зайняв Дудак Кирило.

Учні ліцею є активними учасниками та переможцями районних конкурсів. Так, у жовтні 2018 року ІІ місце у районному огляді-конкурсі читців-гумористів «Поліські пересмішники» зайняв учень 8-А класу Полюхович Олександр (вчитель Канецька Н.І.) у районному огляді-конкурсі читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» ІІІ місце  зайняла учениця 9-Б класу Гуранець Альона (вчитель Тимошицька А.М.).

Поряд з навчальним процесом у ліцеї належна увага приділялася розвитку творчих та інтелектуальних здібностей школярів через залучення їx до різноманітної діяльності за інтересами у гуртках. Так, у школі працювали гуртки художнього напрямку: гурток декоративно-прикладного мистецтва «Образ» (керівник Дьякова І.Ю.), хорового мистецтва: ансамбль «Пролісок», хор «Веселі нотки» (керівник Юшко М.О.), хор  «Мелодія» (керівник  Никончук Л.С.); літературний гурток (керівник Савицька С.М.); англійської мови (керівник Басиста О.П.); спортивні секції: баскетболу (керівник Кібиш В.І.), волейболу (керівник Панчук Н.І.), футбольний  (керівник Левшунов В.П.); тренінговий клуб «Вчимося жити разом» (керівник Хомич О.М.). До участі у rypтковій роботі залучалися діти девіантної поведінки, схильні до правопорушень, діти з групи ризику та обдаровані.

Учасники гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Образ» (керівник гуртка Дьякова І.Ю.) взяли участь у обласному конкурсі дитячих малюнків «Україна без корупції»,  де вихованка гуртка Черногубоав Мір’яна (учениця 4-Б класу) посіла І місце на районному та обласному рівнях; у Всеукраїнському конкурсі новорічно-різдвяних виставок «Новорічна композиція» - І місце Дриганець Софія, Мечкало Карина (7-А клас) на районному та обласному рівнях.  На рівні району вихованці гуртка декоративно-прикладного мистецтва «Образ» взяли участь у конкурсі «Знай і люби свій край» в якому учениця 5-В класу Кокойко Христина посіли І місце у номінації «Живопис» та Черногубова Міряна (учениця 4-Б класу) посіла І місце у номінації «Витинанка» даного конкурсу. Поряд з тим, вихованка гуртка «Мелодія» Губеня Аделіна (учениця 1-Д класу) (керівник гуртка Никончук Л.С.) взяла участь у районному конкурсі етнофестивалі «Вифлиємська зірка» де посіла ІІ місце (грудень 2018 р.); вихованці ансамблю «Пролісок» взяли участь у районному фестивалі-конкурсі «Поліська Січ» (жовтень 2018 р.) де посіли почесне ІІ місце.

Учнівське самоврядування ліцею у травня 2019 року  представило освітній заклад у загальноміському конкурсі великодніх композицій «Дивописанка» в якому посіли ІІІ місце

У квітні 2019 року, з метою утвердження і пропаганди здорового способу життя, учні ліцею взяли участь у районному фестивалі-конкурсі агітбригад «Молодь обирає здоров’я» в якому представили міні-композицію спрямовану на популяризацію переваг здорового способу життя, формування у молоді безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, відобразили духовні цінності і традиції народу в поєднанні з сучасними тенденціями розвитку культури та мистецтва.  

За результатами ХХ Спартакіади школярів Сарненщини серед ЗОШ І-ІІІ ступенів збірна дівчат освітнього закладу вибороли ІІІ місце у районних змаганнях з волейболу та ІІІ місце з баскетболу у загальному заліку. Учень 11-А класу Познік Едуард увійшов до збірної команди району у Спартакіаді серед юнаків допризовної молоді 2019 року у якій збірна району на обласному рівні посіла ІІІ місце.

Вісімдесят шість учнів 2-6 класів у грудні 2018 року взяли участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».

 

Результати рівня навчальних досягнень

учнів 2-11 класів  за 2018 – 2019 навчальний рік

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до плану роботи ліцею, керівництвом було проаналізовано результати навчальних досягнень учнів за 2018-2019 навчальний рік.

За підсумками 2018 – 2019 навчального року із 991 учнів 1 – 11-х класів: 122 учні 1 класу – вербально оцінені; 869 учнів 2 – 11 класів – оцінені відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчальний рік закінчили 869 учнів 2-11 класів. Високий рівень навчальних досягнень мають 81 учень (8%), достатній рівень навчальних досягнень мають 291 учень (34%), середній рівень навчальних досягнень мають 343 учні (40%), початковий рівень навчальних досягнень мають 159 учнів (18%). (Додаток 1)

Початкова школа (1-4 класи) нараховує 461 учень. Навчальні досягнення учнів 1-х класів (122 учні) не оцінюються. З високим рівнем навчальних досягнень навчальний рік закінчили 53 учні (16%), з достатнім  рівнем навчальних досягнень  -  174 учні  ( 52%), з середнім рівнем навчальних досягнень –  106 учнів (31%), початковий рівень навчальних досягнень виявили 6 учнів ( 1%). (Додаток 2).

Основна школа (5-9 класи) нараховує 455 учнів. З високим рівнем навчальних досягнень закінчили навчальний рік 24 учні (4%), з достатнім рівнем навчальних досягнень – 106 учнів (23%), з середнім рівнем навчальних досягнень – 194 учень (43%), з початковим рівнем  навчальних досягнень – 136 учнів (30%). (Додаток 3).

Старша школа (10-11 класи) нараховує 75 учнів. З високим рівнем навчальних досягнень навчальний рік закінчили 4 учні (7%), з достатнім рівнем навчальних досягнень – 11 учнів (14%), з середнім рівнем навчальних досягнень – 43 учні (57%), з початковим  рівнем навчальних досягнень – 17 учнів (22%). (Додаток 4).

Найбільша кількість відмінників по школі у: 2-А класі – 6  (вчитель Білотіл .АП.); 4-Б класі – 6  (вчитель Кошкіна Л.П.),  4-А класі – 6 (вчитель Огінська Г.С.),  5-А класі – 4 (класний керівник Тимошицька А.М..),  6-Б класі – 3 (класний керівник Савицька С.М.), 8-А класі – 3 (класний керівник Хомич О.М.), 9-А класі – 3 (класний керівник Грушевська Ж.П.).

Претендентами на свідоцтво з відзнакою є: Абрамович С., Саган А., Свищевська О. (9-А  клас).

У  11-А класі навчаються учні, які згідно з Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України                   № 306 від 17.03.2015, визначені претендентами на нагородження золотою та срібною медалями за підсумками навчання в 10-11-ому класах. Це Криницька Ольга (золота медаль), Прейс Євгеній (золота медаль).

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна зробити висновки, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні ще могли б навчатися  учні, які мають рівень навчальних досягнень 9 балів з одного предмета: Цицюра Д., Прозапас А., Нікітчук В. (2-А клас)- англійська мова (вчитель Опалько С.В.), Цуман А (2-Б клас) - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), Костюк В.(2-В клас)-англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), Реваковська Є.(2-Г клас) - математика (вчитель Оленіч І.В.), Радчук М.(3-Б клас) - математика (вчитель Семенович М.І.), Брик М., Гамза Д., (3-Г клас) – природознавство (вчитель Басиста О.П.), Дерпач А., Мішкова С., Ярута О., (4-А клас) - математика (вчитель Огінська Г.С.), Кубара Д., Усич К., (4-А клас) - англійська мова (вчитель Опалько С.В.), Яковець С., Ніколайчук В., Кузьмич С., Белаш Н., ( 4-Б клас) – математика (вчитель Кошкіна Л.П.), Черногубова М., (4-Б клас) - англійська мова (вчитель Рибачок В.В.),  Гамза М., Боровик О., (4-Г клас) - англійська мова (вчитель Лучечко І В.) Омелянова О. (5-Г клас) – логіка (вчитель Потапович Р.С.), Цицюра А. (6-А клас) – зарубіжна література (вчитель Савицька С..М.), Кукла А. (6-Г клас) – біологія (вчитель Іщук І.І.), Пупко О. (9-А клас) – біологія (вчитель Іщук І.І.),  по одному балу середнього рівня мають учні: Ошовський Т., (2-Б клас) - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), Бунечко І., Герман С., Криницький М.,(2-В клас) - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), Одарчук К. (2-В клас) - математика (вчитель Саванчук Г.С.), Жученя М., Климець В., Мечкало В., Саєнко Г.,(2-Г клас) - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О.), Баришевська А., Фесовець А., (2-Г клас) - математика (вчитель Басиста О.П.), Семенович А. (3-Д клас) - англійська мова (вчитель Шапірко Л.О), Головіна М., Попач І., Нікітчук Д., Товкач А., (4-А клас) - математика (вчитель Огінська Г.С.), Дрозд Д. (5-А клас) – зарубіжна література (вчитель Матвієнко Т.С.),  Килюшик В. (5-А клас) – англійська мова (вчитель Хомич О.М.),  Верзун В. (5-Б клас) – українська мова (вчитель Шевчук Н.В.), Заплатіна С. (5-Б клас) – математика (Гамза А.У.), Петров В. (5-Г клас) – англійська мова (вчитель Рибачок В.В.),  Швець А. (5-В клас) – природознавство (вчитель Клочко А.О), Цицюра В., Ляшук А., Вахнюк М. (6-А клас) -  біологія (вчитель Іщук І.І.), Лохвич В. (6-Г клас) – математика (вчитель Потапович Р.С.), Мартинбк П. (7-Б клас) – зарубіжна література (вчитель Негена Г.І.), Селезень Ю. (7-Б клас) – всесвітня історія (вчитель Рудюк Л.М.), Швець В. (7-Б клас) – біологія (вчитель Іщук І.І.),   Меснікович А. (7-В клас) – фізика (вчитель Грушовець І.П.), Дударик М. (7-Г клас) – всесвітня історія (вчитель Мацкова Т.М.), Форгель М. (7-Г клас) – фізика (вчитель Грушовець І.П.), Горголь В. (8-Б клас) – хімія (Залуцький С.Р.),  Наумець С. (10-А клас) - алгебра (вчитель Колісніченко С.В.), Костюк М. (10-Б клас) – хімія (вчитель Залуцький С.Р.), Ільчук О., Рибачок І. (11-А клас) – фізика (вчитель Михальський Р.В.),  Захарчук М. (11-Б клас) – геометрія (вчитель Потапович Р.С.) тощо.

                                                                  

 

Організація навчання дітей

з особливими освітніми потребами

у 2018-2019 навчальному році

Навчання  дітей з особливими освітніми потребами в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації освітнього процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров’я.

Метою організації навчання дітей з особливими  освітніми потребами є забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Нормативно правова база, яка регулює дане питання: закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом МОН України 12 січня 2016 року № 8, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 15.08.2011 року № 872, зі змінами, внесеними до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 09.08.2017 року              № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Правом на індивідуальне навчання користуються 5 учнів: 7-А клас – Лубишев Андрій Сергійович, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи з порушенням мовлення; 7-В клас – Чмерук Назарій Павлович, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату; 10-Б клас – Толстих Микола Андрійович, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим слухом;  8-А  клас -  Ковальчук Богдан Іванович, за програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та розумовою відсталістю; 11-А клас – Виговська Катерина Олександрівна, за програмою загальноосвітнього навчального закладу. Два учні Чмерук Назарій та Ковальчук Богдан мають статус інваліда.

Індивідуальне навчання організоване на основі документів, які є підставою для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами: заява батьків,  довідка ЛКК або витяг ПМПК, копія свідоцтва про народження, посвідчення інваліда (за наявності), наказ директора навчального закладу, погодження відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА наявні.

Навчання дітей з особливими потребами за індивідуальною формою здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, згідно з діючими навчальними програмами 2016 року; індивідуальні навчальні плани погоджені з відділом освіти, молоді та спорту Сарненської РДА.

Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальну форму навчання, кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання учнів визначено наказом директора школи  та погоджено відділом освіти, молоді та спорту Сарненської РДА відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану.

 Вчителі, які забезпечують навчальні заняття з учнями, ознайомлені з нозологією захворювань дітей, перебігом хвороби, впливом її на поведінку учнів. Під час роботи з учнями педагоги дотримуються організаційної чіткості при проведенні уроків, здійснення принципів навчання, вибору методів, прийомів та засобів навчання відповідно до розвитку учнів з особливими освітніми потребами, реалізовують психологічні основи навчання, дотримуються санітарно-гігієнічних вимог.

Розклад навчальних занять погоджено (письмово) з батьками відповідно до п.3 розділу ІІІ Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Інклюзивною формою навчання у цьому навчальному році у ліцеї скористалися чотири учні: Антіпов Антон, Бережна Любов, Момоток Юрій – 3-Д клас, Яковчук Владислав – 11-Б клас, всі учні навчаються за програмою для дітей з тяжким порушенням мовлення.  У класі з інклюзивним навчанням психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами здійснює асистент – вчителя: 3-Д клас – Шкодич О.В.,  11-Б клас – Лучечко І.В..  Педагогами вивчено індивідуальні особливості дітей, систематично проводиться робота з батьками. Асистент - вчителя веде зошит спостереження дитини, де фіксуються позитивні зрушення, труднощі, що існують у навчанні, разом із учителями-предметниками складає поурочні конспекти, звертаючи особливу увагу на навчальні потреби учня,  стимулює дитину до заходів, які проводяться у класі  та школі.

Соціально-психологічна служба ліцею здійснює психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами за основними напрямами: корекційно-розвивальна робота, психологічний супровід освітнього процесу, консультації для батьків, що зафіксовано у їхніх щоденних планах роботи.

Рівень організації роботи з даного питання відповідає нормативним вимогам, що в свою чергу забезпечує виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Діяльність школи відповідає Положенню про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ, затвердженого наказами МОН України, іншими нормативними документами.

Індивідуальне та інклюзивне  навчання є важливою, а в окремих випадках, єдиною можливою формою здобуття повної загальної середньої освіти. Тому робота з його організації і подальшого застосування буде продовжуватися і вдосконалюватися.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі освіти, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального 2018-2019 року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

·                  сиріт і позбавлених батьківського піклування –  2

·                  інвалідів – 17

·                  постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 7

·                  діти учасників АТО - 37

·                  малозабезпечених – 30

·                  з неповних сімей – 105

·                  багатодітних – 251

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги керівництва освітнього закладу, залучені до позакласної діяльності.

 Учні соціальних категорій охоплені гарячим харчуванням безкоштовно (в загальній кількості - 69), а саме: сироти і позбавлені  батьківського піклування,  малозабезпечені (учні 1-4 класів  згідно розпоряження голови  Сарненської РДА від 01.06.2016 р. № 213 «Про організацію безоплатного 2харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на  території Сарненського району та заходи щодо його поліпшення»; діти учасників АТО харчуються згідно розпорядження голови Сарненської РДА від 23.01.2019 р. № 21 «Про районну Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил на 2019-2023 роки».

 

Виховна та позаурочна діяльності у 2018-2019 навчальному році

 Виховна та позаурочна діяльність є невід’ємною частиною освітнього процесу.  При здійснені планування виховної та позакласної діяльності у 2018-2019 навчальному році заклад освіти керувався Законом України  «Про освіту», наказом відділу освіти Сарненської РДА від 19.09.2012 року №256 «Про затвердження заходів щодо реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», районною Програмою національного виховання учнівської молоді Сарненщини на 2008 – 2020 роки, наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, указом Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» (затверджена 13.10.2015 року №580/2015), листом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 р. №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році».

У річному плані роботи освітнього закладу на 2018-2019 навчальний рік було враховано усі напрямки формування в учнів ціннісного ставлення особистості до: суспільства і держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім'ї, родини, людей, до себе, природи, праці та мистецтва, розроблені заходи з правового, превентивного, гендерного виховання, заходи щодо протидії булінгу (цькування), запобігання насильству, жорстокому поводженню з дітьми  та національно – патріотичного  виховання.

Педагогічний колектив пріоритетними напрямками виховної роботи  у 2018-2019 навчальному році обрав  реалізацією напрямків виховної діяльності, що полягають у створені умов для виховання цілісної та  усебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення, патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; створення умов для всебічного розвитку учнів - новаторів, здатних змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя; формування особистості, її громадянської позиція та професійних якостей; формування в учнівської молоді освітнього закладу загальнолюдських цінностей, зокрема:  морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соці­ально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) як один із восьми компонентів формули Нової школи; формування ціннісного ставлення і судження, які служитимуть базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством; налагодження тісних партнерських відносин з учасниками (батьками, вчителями, учнями) освітнього процесу та забезпечення доцільного використання можливостей позашкільних освітніх закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Для реалізації пріоритетних напрямків виховної та позаурочної діяльності у 2018-2019 навчальному році були сплановані і проведені заходи в рамках:

Місячника формування ціннісного  ставлення  особистості до себе (вересень 2018 р.) проведено, з ме­тою забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, збереження життя і здоров'я ді­тей, забезпечення сформованості життєвих компетенцій, вироблення активної життєвої по­зиції школярів у освітньому закладі.

     В рамках місячника проводилися вибори учнівського врядування школи, загальношкільний День старшокласника; Тиждень фізичної культури та спорту; забезпечено проведення заходів згідно календаря спортивно – оздоровчої роботи та плану роботи відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації вчителями фізичної культури; класними керівниками 5-11 класів забезпечено проведення циклу уроків мужності, що були приурочені Дню партизанської слави та 76-роковинам трагедії Бабиного Яру, 76-річниці створення Української Повстанської Армії, з метою утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства; проведені заходи щодо відзначення Всесвітнього Дня миру.

Двомісячник ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави (жовтень – листопад 2018 р.), проведено, з метою формування активної громадянської позиції учнів та відповідальності за долю України.

                     В рамках проведення двомісячника учні школи взяли участь у міській патріотичній акції «Збери пакунок учасникам АТО», які разом із черговими посилками були відправлені на схід України, було проведено Загальношкільний День патріота , до відзначення Дня Захисника України була проведена вітальна програма для чоловічого учнівського та вчительського колективів школи; забезпечено проведення заходів до Міжнародного Дня толерантності; проведений ряд заходів щодо відзначення Всеукраїнського  Дня Гідності та Свободи у освітньому закладі, класними керівниками проведені тематичні класні години спрямовані на формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави та години мужності.

Двомісячник ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (грудень 2018 р. – січень 2019 р.) проведено, з метою формування в учнів основ національних та загальнолюдських цінностей, організації роботи щодо усвідомлення цінностей соціального спілкування та щодо засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

В рамках проведення двомісячника класними керівниками 1-11 класів забезпечено проведення на класних годинах циклу бесід, захо­дів, спрямованих на засвоєння учнівською молоддю принципів загальнолюдської, народної моралі, основних етичних категорій та вивчення правил і  навиків культури поведінки, тематичних класних години, циклу уроків мужності спрямованих на формування ціннісного ставлення до людей, у освітньому закладі проводилися заходи щодо відзначення Дня інваліда,  100-ї річниці  Дня Соборності України, було організовано та проведено День добрих справ, заходи до Дня Святого Миколая, забезпечено проведення заходів до Дня місцевого самоврядування та заходів щодо відзначення Дня прав людини, проведення Новорічних ранків та вечорів.

Місячник ціннісного ставлення особистості культури та мистецтва (березень 2019 р.), з метою формування ціннісного ставлення особистості до культури та мистецтва проводився даний місячник.

                     В рамках проведення місячника класними керівниками 1-11 класів забезпечено проведення на класних годинах циклу бесід, захо­дів, спрямованих на формування учнівською молоддю ціннісного ставлення до культури та мистецтва, уроків мужності; забезпечено проведення вітального концерту з нагоди Дня 8-го березня, проведення Тижня предметів мистецтв, проведення Тижня дитячої та юнацької книги, проведення загальношкільного Дня казки.

Місячник ціннісного ставлення особистості до природи та праці (квітень 2019 р.) проведений,  з метою формування ціннісного ставлення особистості до природи та праці.

В рамках проведення місячника забезпечено проведення класними керівниками 1-11 класів тематичних класних години спрямованих на формування ціннісного ставлення особистості природи та праці, годин мужності; проведено загальношкільну акцію «За чисте довкілля» в рамках якої організували прибирання міського пляжу та прибережної зони річки Случ; проведені заходи щодо відзначення загальношкільного Дня здоров’я та Міжнародного дня спорту в Рівненській області, який минув під гаслом  «Спорт – це життя!»;  був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху  та Тиждень знань з безпеки життєдіяльності; організована та проведена загальношкільна виставка пасхальних композицій «Христос Воскрес!»; учні освітнього закладу взяли участь у загальноміському конкурсі-виставці пасхальних композицій «Дивописанка», яка пройшла на центральній алеї міста де посіли ІІІ місце.

Учнівським врядуванням освітнього закладу були організовані та проведені: екологічні акції «За чисте довкілля»,  акція  «Чистий берег – чисті джерела».; проведено учнівську конференцію з теми «Учнівське врядування в умовах сучасної школи: іновації та ініціативи» (жовтень 2018р.); засідання проблемного столу з теми «Роль учнівського самоврядування у  створені єдиної системи корпоративної культури школи цінностей» ( Січень 2019 р.); проведено учнівські дебати з теми «Шляхи досягнення позитивного іміджу освітнього закладу – показник участі учнів у шкільному житті» (березень 20119 р.);  проведено учнівський диспут з теми «Чи потрібна сьогодні освідчена людина?» (травень 2019 р.).  Поряд з тим у лютому 2019 року було проведено педагогічну раду з теми «Реалізація пріоритетних напрямків виховної діяльності в умовах впровадження Нової української школи» на якій було розглянуто питання  «Виховання учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти», були обговорені проблемні питання з тем: «Роль класного керівника в налагоджені партнерських відносин між учасниками освітнього процесу» та «Співпраця асистента вчителя та батьків в умовах інклюзивного навчання».

Систематично забезпечується участь учнів освітнього закладу у районних конкурсах «Віфлеємська зірка», «Лідер року», фестивалі - конкурсі шкільних агітбригад, конкурсі естрадної пісні «Юна зірка»; конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ», районних та міських спортивно-оздоровчих конкурсах та заходах, а саме: Спартакіаді серед школярів Сарненщини, Спартакіаді серед навчальних закладів міста Сарни, Спартакіаді серед юнаків допризовної підготовки тощо.

Всю виховну роботу в школі у 2018-2019 навчальному році  об’єднано в єдину  виховну систему, яка ґрунтується на принципах особистісно зорієнтованої взаємодії, індивідуального підходу, сприянню у  залученні кожного учня до значущої для нього діяльності. Вчителі та класні керівники спрямовували свою роботу так, щоб вона сприяла відродженню й утвердженню духовної культури, вихованню фізично здорового, духовно-багатого покоління, яке повинно шанувати свою громадянську, національну та особисту гідність.

 

     Підсумки роботи з батьками та громадськість у 2018-2019 навчальному році    

На виконання річного плану роботи Сарненського ліцею  №2 на 2087-2019 навчальний рік  робота  з батьками та громадськістю проводилася, з метою забезпечення організації роботи з батьками, підвищення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, формуванню  педагогічної культури батьків,  забезпечення об’єднання зусиль педагогів і сім’ї, встановлення і реалізація зв’язків ліцею з батьками учнів, налагодження партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, позашкільними закладами і громадськими організаціями.

Діяльність освітнього закладу у даному напрямку регламентувалася наказом Сарненського ліцею №2 від 23.08.2018 року № 157 «Про організацію  роботи  з батьками та громадськістю  у 2018-2019  навчальному році».

Для підвищення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, формування  педагогічної культури батьків, об’єднання зусиль педагогів і сім’ї у освітньому закладі була спланована та продовжена  робота батьківського лекторію, його засідання сплановані  з періодичністю проведення чотири рази на навчальний рік. До роботи батьківського лекторію залучені керівництво ліцею, класні керівники 1-11 класів, практичний психолог, соціальний педагог, сестра медична.

   Так у 2018 - 2019 навчальному році перед батьками, виступали  практичний психолог Дударик Ю.Г., соціальний педагог Боса О.Ю. та заступник керівника з виховної діяльності Набухотна О.І. Поряд з тим  перед батьками 1-х класів  виступила заступник керівника ліцею Яромчик Т.М. з питанням  «Про організацію освітнього процесу у 1-х класах у 2018-2019 навчальному році», перед батьками учнів 5-х класів - заступник керівника ліцею Гаврало В.В. з питанням «Про організацію освітнього процесу у 5-х класах у 2018-2019 навчальному році», важливі  питання навчання та виховання учнів піднімали класні  керівники: Дударик А.І., Оленіч І.В., Басиста О.П., Кошкіна Л.П.,   Тимошицька А.М.,    Павлюк Т.А.,    Дьякова І.Ю.,    Хомич О.М., Клочко А.О., Рудюк Л.М. та Потапович Р.С.

Поряд з тим продовжував свою роботу батьківський комітет ліцею. На засіданні батьківського комітету школи у 2018 - 2019 навчальному році розглядалися наступні питання: стан  організації  харчування у їдальні ліцею  та забезпечення учнів підручниками, контроль за медичним обслуговуванням учнів ліцею та стан відвідування учнями уроків, організація та проведення батьківських форумів та святкування новорічно-різдвяних свят, організація роботи з питань благоустрою навчальних кабінетів по закінченню 2018 - 2019 навчального року, питання щодо протидії та профілактики булінгу (цькування) в закладі освіти. Перед батьками звітували: соціально – психологічна служба освітнього закладу, сестра медична Гурська О.В. та інформувала заступник керівника з виховної діяльності  Набухотна О.І.

В  освітньому закладі  постійно   проводяться батьківські форуми, які мають на меті  спільно вирішувати проблеми школи і родини. Так у листопаді  2019 року був проведений батьківський форум з теми  «Роль родини у розвитку морально-правових якостей учнівської молоді освітнього закладу». По закінченню якого проведено патріотичний захід «Боже Україну збережи!» за участю батьків, вчителів та учнів освітнього закладу, а у травні 2019 року проходив  батьківський  форум  « Співпраця учасників освітнього процесу у вихованні дитини сьогодення, різниця у пристосуванні до реальності батьків та дітей».  

Поряд з тим окрім традиційних класних батьківських зборів, лекторіїв в цьому навчальному році була організована та проводиться така форма роботи як батьківські університети.

У 2018-2019 навчальному році класні керівники намагалися активно залучали батьківську громадськість до освітнього процесу. Систематично проводилися традиційні загальношкільні заходи на які запрошувалися батьки, зокрема: 03.09.2018 р. класними керівниками 1-11 класів був проведений Перший урок «Я – громадянин України – європейської країни» куди були запрошенні батьки, особливо активними виявилися батьки учнів 1-х класів Нової української школи; з 18 по 21 вересня 2018 року були проведені урочистості з нагоди посвяти у першокласники, вони були проведені у формі квесту; традиційно батьки залучаються і до загальношкільних свят: до вітальної програми з нагоди Дня працівника освіти; відзначення загальношкільного Дня Гідності і Свободи; до вітань з нагоди Дня 8-го березня; батьки були запрошенні і відвідали урочистості з нагоди відзначення 100-ї річниці  Дня Соборності України загальношкільний захід називався «Соборна мати Україна – одна на всіх як оберіг»; батьки були активними учасниками у проведені новорічних ранків для учнів початкової школи, які проходили в освітньому закладі з 21 по 27 грудня 2018 р.; із задоволенням батьки долучалися і до проведення профілактичної роботи, так в рамка проведення Тижня безпеки дорожнього руху мама учениці 3-Г класу Катерина Миколаїна Рабош, яка працює у патрульній поліції провела бесіду-дискусію для учнів «Безпека на дорозі – безпечне майбутнє»; у лютому 2019 року в рамках проведення Місячника правових знань мама учня 2-А класу Харченка Гліба -  Харченко Аліна провела уроки-бесіди для учнів 2-х, 3-х, 4 – х та 7 – х класів щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі та відповідальності за здійснення булінгу; у листопаді 2018 року батьки та їх діти (3-Г клас) -  сім’я Пиліпак Галина Володимирівна та Іван Васильович представили освітній заклад у районних змаганнях «Сімейні перегони» де вибороли І місце; у грудні 2018 року був проведений благодійний ярмарок до Дня святого Миколая, слід зауважити, що активними учасниками були не лише діти, але й батьки, які взяли в ньому участь.

Поряд з тим у  2018-2019 навчального року класними керівниками 1-11 класів проведено фестиваль показових форм роботи з батьками,.

Важливою формою роботи з батьками  є індивідуальні консультації, які  проводять класні керівники, психолог та соціальний педагог. Це допомагає встановити безпосередній тісний контакт учителя з бать­ками, досягти більшого взаєморозуміння.

У березні 2019 року проведені збори батьків майбутніх першокласників. Метою проведення зборів є знайомство  батьків  із  освітнім закладом, вчителями які будуть навчати майбутніх першокласників,  ознайомлення із механізмом зарахування  дітей до 1-го класу у 2019-2020 навчальному році та ознайомлення з основними положеннями Нової української школи.  

В основі сучасного освітнього процесу лежить ціннісне ставлення до дитини та ідея відкритості школи, у першу чергу, для батьківської громадськості – це було і залишається одним із пріоритетних напрямків роботи нашого освітнього закладу. Процес відкритості школи для дитини забезпечує розширення соціальних контактів школи з родиною, поліпшує взаємодію педагогічного та батьківського колективу з усіма причетними до виховання, ми намагаємося зробити спілкування у ліцеї максимально наближене до родинного.

Зміни у системі взаємостосунків між учнем і вчителем можливі лише коли існує діалог, взаємодовіра, підтримки і активна співпраця з батьками дітей лише тоді відбудеться позитивна зміна шкільного середовища.

Отже, основним завданням педагогічного колективу нашого ліцею є залучення батьківської громадськості до співпраці з метою поліпшення освітнього процесу у закладі.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього  процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу, інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем керівництва ліцею. Наказом призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів, проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Будівля закладу забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На поверхах розміщено плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, закладом отримані Паспорти готовності навчального закладу до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, комп'ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, на педагогічній раді.

 

 

Фінансово-господарська діяльність

Уточнений розрахунок кошторисних призначень за 2019 навчальний рік по навчальному закладу (загальний фонд) склав:

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ

КРЕДИТІВ -усього

X

18839581,00

Поточні видатки

2000

18839581,00

Оплата праці

2110

14562619,00

Заробітна плата

2111

14562619,00

Нарахування на оплату праці

2120

3240936,00

Використання товарів і послуг

2200

1030026,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

125000,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

17000,00

Продукти харчування

2230

128000,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

160000,00

Видатки на відрядження

2250

25000,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

567026,00

Оплата теплопостачання

2277

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

60000,00

Оплата електроенергії

2273

109514,00

Оплата природного газу

2274

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

397512,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

8000,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

8000,00

Інші поточні видатки

2800

6000,00

 

Завдяки злагодженій співпраці відповідальних за економію енергоносіїв, школа не виходить за ліміти споживання.

Керівництвом  закладу  приділяється достатньо уваги естетичному вигляду освітнього закладу. Коридори, вестибюлі поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення. Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте.

 

 

ВИСНОВОК. Вважаю, що наш ліцей  знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня.

 Я, як керівник, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб наш заклад посідав перші сходинки на освітянському просторі Рівненщини.

Висловлюю щиру подяку батьківській громаді, педагогічному колективу, учням навчального закладу, управлінським структурам за тісну співпрацю!

Тож будьмо завжди разом - школа, сім'я, громадськість. Сподіваюсь на подальшу співпрацю у роботі!

Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними,  конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всебічно розвинутими, але найголовніше – щирими, чуйними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить!