Математики, фізики, інформатики

        Проблемна тема методичного об’єднання

«Формування життєвої компетентності особистості шляхом впровадження інноваційних технологій в процесі навчання математики, фізики та інформатики».

Члени методичного обєднання вчителів математики, фізики та інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Павлюк Тетяна Андріївна

Учитель  математики

Спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»

Стаж педагогічної діяльності:  32 роки

Атестація : 2016 р.

Проблема, над якою працює : «Формування в школярів ціннісного ставлення до суспільства і держави, сімї, родини, людей».

          

      

 

Набухотна Ольга Іванівна

Учитель  інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Спеціаліст

Стаж педагогічної діяльності: 11 років

Атестація: 2017 р.

Проблема, над якою працює :  «Розвиток здібностей та інтересу до навчання через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій»

          

 

 

 

 

 

Сварицевич Анна Едуардівна

Учитель  інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Спеціаліст

Стаж педагогічної діяльності: 9 років

Атестація:

Проблема, над якою працює :  «Формування в школярів ціннісного ставлення до суспільства і держави. Згуртування класного колективу».

          

 

 

Грушовець Іван Петрович

Учитель  фізики та астрономії

Спеціаліст вищої категорії

Стаж педагогічної діяльності: 22 роки

Атестація 2017 р.

Проблема, над якою працює :  «Формування у свідомості учнів природничо-наукової картини світу з використанням інформаційних технологій на уроках фізики та астрономії»

 

 

 

Потапович Раїса Степанівна

Учитель математики

Спеціаліст вищої категорії, вчитель методист

Стаж педагогічної діяльності: 40 років

Атестація 2014 р.

Проблема, над якою працює :  "Виховання соціально активної та відповідальної особистості, звички брати активну участь у справах класу та школи і бути патріотом своєї держави України."

 

 

   

 

Гамза Алла Улянівна

Учитель  математики

Спеціаліст вищої категорії

Стаж педагогічної діяльності: 29 років

Атестація 2017 р.

Проблема, над якою працює :  «Формування компетентностей учнів на уроках математики засобами інтерактивних технологій».

 

 

 

Лясковець Раїса Володимирівна

Учитель  математики

Спеціаліст вищої категорії

Стаж педагогічної діяльності: 31 рік

Атестація 2015 р.

Проблема, над якою працює :  «Особистісно орієнтоване навчання математки як шлях до якісного засвоєння знань учнів»

 

 

Коліснічеко Сергій Васильович

Учитель  математики

Спеціаліст вищої категорії

Стаж педагогічної діяльності: 35 років

Атестація 2016 р.

Проблема, над якою працює :  «Розвиток творчих здібностей на уроках математики»

     

 

 

Дьякова Ніна Данилівна

Учитель  математики

Спеціаліст вищої категорії, вчитель -методист

Стаж педагогічної діяльності: 43 роки

Атестація 2018 р.

Проблема, над якою працює :  «Розвиток креативного мислення на уроках математики»

 

 

   

       

Основні завдання МО на 2019-2020 навчальний рік

 

1.     Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.

2.     Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.

3.     Вдосконалювати якість викладання предметів шляхом впровадження ІКТ.

4.     Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.

5.     Поглиблювати знання з ряду предметів (математика, фізика, інформатика), використовуючи факультативи та спецкурси.

6.     Систематично вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.

7.     Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності з діючими вимогами.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МО НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

 

1.     Підвищення науково-теоретичної підготовки учителів дисциплін фізико-математичного циклу.

2.     Удосконалення методичої підготовки вчителів, підвищення якості навчально-виховного процесу.

3.     Організація позакласної роботи з предметів: математики, інформатики, фізики.

4.     Організація індивідуальної науково – методичної роботи.

5.     Досягнення високого освітнього рівня, розвиток дитячої обдарованості, впровадження нових методик, педагогічних інноваційний технологій.

6.     Пошук нових підходів до оновлення змісту.

7.     Вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально – виховного процесу з предметів фізико – математичного циклу.

8.     Підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів з предметів фізико-математичного циклу.

МО вчителів фізико – математичного циклу у 2019-2020 н.р. вбачає своє завдання в підвищенні наукового та методичного рівнів своїх членів, удосконаленні навчально-виховного процесу як передумови зростання інтересу школярів до навчання та запобігання низької успішності учнів, застосування найрізноманітніших методичних прийомів, які відповідають змісту навчального матеріалу і стимулюють пізнавальну діяльність учнів.

У нових соціальних умовах докорінно змінюються і вимоги до вчителя. Сучасний учитель має володіти такими професійно-педагогічними і фаховими вміннями, які були б спрямовані не тільки на передачу знань, а й сприяли формуванню особистості учня як людини нового типу з гнучким нестандартним мисленням, зі стійкою внутрішньою мотивацією, з умінням самореалізації. Методоб'єднання працюватиме над розв'язанням цих завдань у світлі проблемної теми школи. З метою посилення практичної спрямованості роботи методоб'єднання на засіданнях відбуватиметься обмін досвідом між учителями, продовжуватиметься взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням. У полі зору методоб'єднання буде опрацювання методичних вказівок і рекомендацій МОН України, управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, обговорення новинок наукової і методичної літератури, інформацій про перспективний педагогічний досвід, упровадження нових педагогічних технологій, апробація нових підручників

 

     ІІІ. Тематика засідань методичного об’єднання учителів математики,  фізики та інформатики на 2018-2019навчальний рік

   Засідання № 1.

Тема:  Ефективність роботи методичного об’єднання учителів математики,       фізики та інформатики в минулому навчальному році. Обговорення плану роботи методичного об’єднання на 2018-20189навчальний рік  

 Мета:  Проаналізувати стан викладання фізико- математичних          дисциплін    в 2018- 2019 н.р.  Визначити пріорітетні напрями в роботі на 20189-2020н.р.

 

Питання для обговорення

Форма проведення

Відповідальний

 Організаційні питання

1

Аналіз роботи МО за минулий рік. Затвердження  плану роботи та завдань МО на 2019-2020 н.р. 

Доповідь

Потапович Р.С.

2

Аналіз навчальних програм,підручників на 2019-2020 н.р. та опрацювання оновлених навчальних програм.

Інформація

 

 

 Грушовець І.П.

3

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення математики,фізики та інформатики в основній та старшій школі  у 2019-2020н.р.

Інформація

Дьякова Н.Д.

 

4

Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(Наказ МОН України №371 від 05.05.08р.)та вимог щодо оцінювання письмових робіт учнів

Виступ

Гаврало В.В. - заступник директора з НВР

5

 Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів.

Погодження планів факультативів, гуртків та індивідуального навчання

Інформація

Члени МО

6

Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад:

*з математики;

*з фізики;

*з інформатики;

*з астрономії.

Обговорення та затвердження завдань шкільних олімпіад

Обговорення

Члени МО

Завдання членам МО

1.     Опрацювати інструктивно – методичні рекомендації МОН України щодо викладання предметів фізико – математичного циклу у 2019-2020 н.р.

 

2.     Перевірити відповідність тематичного планування  з математики та графіків проведення контрольних робіт на I семестр у 5-11 класах методичним рекомендаціям МОН України.

 

3.     Систематизувати матеріали кабінетів згідно єдиних вимог, а саме:

 -         у кожному предметному кабінеті каталог, інструкції по ТБ.

     

      4 . Розробити і оформити пам’ятки по формуванню вмінь і навичок учнів.

 

 

                                          Засідання № 2

Тема: Діагностика математичної підготовки учнів у 2019-2020н.р. Підведення підсумків шкільних олімпіад з математики,фізики,інформатики.

Мета: Проаналізувати результати  контрольних робіт з математики та результатів шкільної олімпіади з математики, фізики та інформатики, визначити шляхи удосконалення викладання.

 

№п/п

Питання для обговорення

Форма проведення

Відповідальний

 

Організаційні питання

 

1

Поелементний аналіз проведених   контрольних робіт з математики в 5 і 10 класах

Довідка

Павлюк Т.А.

Колісніченко С.В.

Потапович Р.С.

 

2

Підсумки проведення  І  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:

*з математики;

*з фізики;

*з інформатики;

*з астрономії.

Підготовка учнів до ІІ етапу

Обговорення

Члени МО

 

3

Погодження умов контрольних робіт для проведення оцінювання навчальних досягнень екстернів

Інформація

Члени МО

 

Методичні питання

 

1

Круглий стіл

Тема: «Застосування інноваційних методів роботи як засіб реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів» 

Доповідь

 

 

 

Гамза А.У.

 

 

 

 

 

2

Інновації у навчальному процесі 

 «Сучасні комунікації та інформаційні технології» 

Виступ  

 

Сварицевич А.Е.                 

 

 

Завдання членам МО

1.     Працювати з обдарованими дітьми з метою підготовки їх до шкільних та районних олімпіад з математики, фізики, інформатики.

 

2.     Впроваджувати поради і рекомендації щодо диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів.

 

3.     Розробити моделі уроків з розвитку творчих здібностей учнів.

 

4.     Глибоко вивчити зміст галузей державного стандарту освіти з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження проектних технологій навчання.

 

 

 

Засідання № 3

 

Тема:   Шляхи вдосконалення роботи учителів щодо підвищення ефективності в  набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій 

 Мета:  Розглянути методи підвищення ефективності уроку, створення умов для самореалізацій,  самовдосконалення,  самоосвіти дитини.

Девіз: “ Справжній учитель не повідомляє істину, а вчить її шукати.”

№ п/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний

Організаційні питання

1

 Аналіз семестрових контрольних робіт, навчальних досягнень учнів 5-11 класів з математики, фізики, інформатики за результатами  І семестру

 Обговорення

 Члени МО

2

Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти

Обговорення

Члени МО

3

Підготовка і участь учнів в конкурсах «Левеня», «Кенгуру».

Інформація

Гамза А.У.

 

 

 

 

Методичні питання

1

 Практичне заняття

«Використання методу навчальних проектів під час навчально-виховного процесу»

 Обмін досвідом

Члени МО

2

“Професійна майстерність”

Індивідуальна робота учнів на уроках фізики

Виступ

Грушовець І.П.

3

Визначення методів та форм роботи з обдарованими дітьми

Обговорення

Члени МО

4

Активізація пізнавальної діяльності учнів в позакласній роботі як засіб розвитку творчого мислення

Виступ

Дьякова Н.Д.

5

“Методичний банк”

Огляд новинок методичної літератури

Інформація

Набухотна О.І.

Завдання членам МО

1.      Використовувати в навчальному процесі нові технології навчання, інтерактивні техніки, спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності і якості освіти.

 

2.      Приділяти належну увагу виконанню завдань розвиваючого, творчого, дослідницького характеру.

 

3.  Реалізовувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені державними стандартами освіти, об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.

                         

 

 

 

Засідання №4

 

Тема: Місце предметів фізико-математичного циклу в системі шкільної освіти.

Мета: Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання учителів математики, фізики та інформатики. Підведення підсумків роботи МО в 2019-2020 н.р.

 

№ п/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальні.

                                             Організаційні питання

1

Про порядок закінчення навчального року, проведення підсумкових зрізів знань.

Інформація

Гаврало В.В. заступник керівника

2

Організація та проведення державної підсумкової атестації з предметів фізико-математичного циклу та підготовка до ЗНО

Виступ

 Канецька Н.І.

заступник керівника

3

Про виконання навчальних програм та річних контрольних робіт за текстами адміністрації школи

 Виступ

Гаврало В.В. заступник керівника

4

Аналіз участі учнів у предметних конкурсах, олімпіадах

Обмін інформацією та думками

Члени МО

5

 Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників 9 і 11 класів у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання

Підготовка матеріалів

Члени МО

6

Організація робіт по підготовці навчальних кабінетів до роботи в новому навчальному році.

Обмін інформацією та думками.

Члени МО

                                                Методичні питання 

1

Аналіз відкритих уроків, проведених членами МО за навчальний рік.

Виступи

Члени МО

 

2

Методичний путівник

Роль предметів фізико-математичного циклу в становленні особистості учня.

 

Виступ

 

Лясковець Р.В.

3

“Панорама методичних перспектив“  

Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік

 

Обмін думками.

Члени МО