Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників  5-11 класів

 за 2019-2020 навчальний рік

Проблема, над якою працювало  методичне об’єднання класних керівників у 2019–2020 навчальному році

 «Формування  в учнів ціннісного ставлення  до суспільства і держави».

       У 2019–2020 навчальному році робота методичного об’єднання класних керівників  5-11 класів була направлена  на:

 • формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;     
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • збагачення народних традицій, звичаїв;
 • організацію роботи над усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини;
 • формування потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу;
 • формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.

     У своїй роботі колектив класних керівників керувався основними нормативно  - правовими документами:

 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді;
 • методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»);
 • наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
 • указом Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»;
 • указом  Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;
 • указом  Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;
 • постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;
 • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»;
 • дорученням Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;
 • листом Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;
 • листом Міністерства освіти і науки України від № 1/9-302 від 24 червня 2015 року «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти»;
 • листом Міністерства освіти і науки України від № 2\3-14-1572-15 від 07 серпня 2015 року «Профілактика учинення дітьми навмисних самоушкоджень»

    За період навчального року проведено засідання методичного об’єднання з тем:

 • Організація роботи класного керівника з формування в учнів ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.
 • Вчитель – учень: налагодження партнерства та учнівського самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми формування активної громадянської позиції учнів.

    Також проведено два організаційних засідання у серпні та квітні.

    В період між засіданнями класними керівниками проведені відкриті класні години, години мужності відповідно до плану роботи на 2018-2019 навчальний рік.

            Мета і основні завдання роботи методичного об’єднання класних керівників  5-11 класів у  2019-2020 навчальному  році

     На виконання Програми розвитку Сарненської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 на 2018-2023 роки методичне об’єднання класних   керівників 1-11 класів у 2019-2020 навчальному році буде працювати над реалізацією проблеми «Взаємозв’язок сім'ї та школи як одна з основних засад ефективності виховної роботи школи.  в напрямку підвищення духовності та культури учнів. Цілісна система у світі виховної роботи в умовах сучасної школи (сім'я    – школа – суспільство)».

     Робота класних керівників спрямована на розвиток самостійності учнів, зміцненню дружніх відносин в колективах, розкриттю          різних  індивідуальних здібностей учнів. Всі заплановані заходи проводяться і виконуються виключно колективно,  з урахуванням        всіх    напрямків виховання.
                            Основні напрямки розвитку виховної моделі школи на 2019-2020 н.р.
 У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжить роботу над виховною проблемою школи «Удосконалення  навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій. Формування життєво компетентної  особистості шляхом впровадження основних орієнтирів виховання», яка є передумовою для переосмислення підходів до виховання,  оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі життєтворчості учня, створення сприятливих умов  для зростання його особистості та компетентності, самореалізації у різних видах діяльності.
                                                     Пріоритетні виховні завдання:

   1.  Забезпечення системного навчально-методичного супроводу та допомоги в самоосвітній роботі педагогів з питань виховання.
   2. Реалізація основних державних нормативних документів направлених на профілактику та попередження правопорушень серед  неповнолітніх, дитячої злочинності, бездоглядності та безпритульності, виявлення фактів насильства проти неповнолітніх,  формування навичок здорового способу життя у суспільстві через пропаганду правових знань серед неповнолітніх та їх батьків.
   3. Створення системи поетапного мотиваційного процесу організації виховуючо-розвиваючої діяльності учнівської молоді.
   4. Забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання життєвої компетентності, патріотизму, громадських якостей  особистості,  збереження морального, фізичного та психологічного здоров'я учнів через удосконалення системи роботи школи за  системою колективної творчої діяльності (КТД) опираючись на Основні орієнтири виховання.
   5. Розширення взаємин у системі «школа-родина» та створення умов для співтворчості  педагогів, учнів, батьків, громадськості.
 Поряд з тим рекомендовано:

  - підвищення  практичної під¬готовки класних керівників до згуртування класного колективу через використання КТД;
  - вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань  практичної   реалізації особистіснозорієнтованих ви¬ховних  технологій;
  - забезпечен¬ня системності та послідовності у виховній та методичній роботі;
  - вироблення  в  педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної    майстерності, роз¬виток творчості, нового педаго¬гічного мислення;
  - ознайомлення та впрова¬дження передового педагогіч¬ного досвіду;
  - підвищення почуття власної гідності у кожного учня і прищеплення йому переконання у його можливості вплинути на життя  школи;
  - створення творчих стимулів для усіх учнів шляхом різноманітних форм заохочення;
  - організація роботи з батьками;
  - участі в загальношкільних, міських, районних та обласних заходах;
  - організація та проведення рейтингового оцінювання досягнень учасників навчально-виховного процесу  «Кращий клас – 2016»  серед учнів 1-4 класів та 5-11 класів. 

План

роботи методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів

на 2015 -2016 навчальний рік

Засідання І

    31 серпня 2015  

Тема: «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення».

Форма проведення: круглий стіл.

Теоретична частина

1. Доповідь: «Аналіз роботи ШМО за 2014-2015 навчальний рік та перспективи роботи на 2015-2016 навчальний рік.

Хомич О.М. керівник ШМО класних керівників 5-11 класів

2. Виступ: «Визначення основних напрямів методичної та виховної роботи на 2015- 2016 навчальний рік.  Проект плану роботи ШМО на 2015-2016 навчальний рік.

Андрощук Л.О., заступник директора з виховної роботи

3. Ознайомлення з новинками фахової педагогічної преси, науково-методичної літератури з питань організації виховного процесу в школі.

Дударик О.Г., бібліотекар школи 

Практична частина

1. Обговорення плану роботи МО  на 2015-2016 навчальний рік.

Члени ШМО

2. Аукціон ідей.

Обговорення форм проведення показових виховних заходів класними керівниками у 2015-2016 навчальному році.

Члени ШМО

3. Вибори голови МО на 2015-2016 навчальний рік.

Члени ШМО

Робота між засіданнями:

1. Затвердження планів виховної роботи.

2. Консультації з питань виховної роботи для класних керівників.

3. Оформлення класних куточків .

4. Складання та затвердження соціальних паспортів класів.

5. Організація самоврядування в класі

6. Участь у заходах згідно плану роботи школи.

     7. Поповнення картотеки. Поновлення списків дітей пільгових категорій,    дітей девіантної поведінки

8. Відвідування виховних заходів класних керівників.

Література

 1. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році.
 2. Методичні рекомендації РОІППО на 2015-2016 навчальний рік.
 3.  Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Рекомендації

 • Користуватись класному керівнику при плануванні виховної діяльності з класним колективом методичними рекомендаціями з питань організації  виховної роботи в навчальних закладах у 2015-2016 навчальний рік
 • Організовувати виховну діяльність з класним колективом на реалізацію змісту ціннісного ставлення особистості до людей.
 • Спрямувати зміст організації життєдіяльності учнівських колективів на формування в дітей та підлітків духовних, загальнолюдських, національних та демократичних цінностей, активної громадянської позиції.
 • Активніше висвітлювати класним керівникам у фаховій пресі, на методичному порталі Рівненського навчального інформаційно-інноваційного центру (book.rosvita.rv.ua) досвід реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, ґрунтованого на засадах формування ціннісних ставлень школярів до людей.

Засідання ІІ

   25 листопада  2015  

ТемаУдосконалення родинного виховання учнів.

Питання для обговорення

1.Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості школяра.

Данилицька Л.М., класний керівник 

2. Індивідуальна робота класного керівника з батьками (з досвіду роботи).

Шапірко Н.С., класний керівник 

3.Залучення батьківської громадськості до співпраці з педагогічним колективом щодо організації виховної діяльності  в школі.

Лучечко І.В., класний керівник 

4.Огляд та вивчення науково-методичної літератури з проблем організації родинного виховання

Дударик О.Г., бібліотекар школи 

Практична частина

1.Проведення круглого столу «Роль класного керівника при проведенні класних батьківських зборів».

Андрощук Л.О., заступник директора з виховної роботи

2.Проведення анкетування батьківської громадськості щодо покращення навчально – виховного процесу  у школі.

Андрощук Л.О., заступник директора з виховної роботи

Класні керівники 1-11 класів

Робота між засіданнями

1. Переглянути та уточнити соціальні паспорти класів.

2. Взяти на контроль учнів, які порушують поведінку та не відвідують школу без поважних причин.

3. Відвідування виховних заходів класних керівників.

4. Участь у заходах згідно плану роботи школи.

5. Консультації з питань виховної роботи для класних керівників.

6. Проведення моніторингу рівня вихованості.

Засідання ІІІ

Січень 2016

Тема: Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів.

Питання для обговорення

1.Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.

Хомич О.М., класний керівник 

2. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування.

Нєгена Г.І., класний керівник 

3.Конфлікти. Урегулювання конфліктних ситуацій в класних колективах. Методи роботи з агресивними дітьми.

Дударик Ю.Г., практичний психолог

4. Огляд літератури з даної проблеми.

Дударик О.Г., бібліотекар школи          

5.Про результати контролю за якістю проведення виховних годин та аналіз проведення моніторингу рівня вихованості.

Андрощук Л.О., заступник директора з виховної роботи

Практична частина

1.Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації.

Дударик Ю.Г., практичний психолог

2.Аукціон ідей. Обмін досвідом: «Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом».

3. Проведення семінару – практикуму «Робота класного керівника  щодо виховання учнів на загальнолюдських цінностях».

Андрощук Л.О., заступник директора з виховної роботи

Робота між засіданнями

1 .Виготовлення дидактичних матеріалів для виховання ввічливих учнів

2. Відвідування виховних заходів класних керівників.

3. Участь у заходах згідно плану роботи школи.

4. Консультації з питань виховної роботи для класних керівників.

Засідання ІV

Квітень 2016

Тема: Громадянське виховання, формування національної свідомості підлітків як соціально-педагогічна проблема.

Питання для обговорення

1.Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема.

Рудюк Л.М., класний керівник 

2. Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості

школярів.

Павлюк Т.А., класний керівник 

3 Сучасний погляд на патріотичне виховання.

Сварицевич А.Е., класний керівник 

4 .Ознайомлення з новинками фахової літератури.

Дударик О.Г., бібліотекар школи

5.Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції. 

Рудюк Л.М., керівник ШМО класних керівників 5-11 класів

Практична частина

1.Проведення відкритих класних годин та їх аналіз в рамках підготовки до педагогічної ради «Реалізація у навчальному закладі  Основних орієнтирів виховання  учнів 1-11 класів  та Програми національного виховання учнівської молоді Сарненщини на 2008-2020 роки  в частині  формування ціннісного ставлення особистості до людей».

Класні керівники 1-11 класів

2. Проведення моніторингу рівня вихованості та його аналіз.

Робота між засіданнями

1.Відвідування виховних заходів класних керівників.

2.Участь у заходах згідно плану  роботи школи.

3. Консультації з питань виховної роботи для класних керівників.

4. Збір  пропозиції  учителів,  батьків, учнів  щодо  планування  виховної   роботи   на новий навчальний   рік .

 

Науково - методична проблема над якою працюють  класні керівники 5-11 класів

2016-2017 навчальний рік

№ з/п

П.І.П. класного керівника

Клас

Методична проблемна тема, над якою працює класний керівник

Примітка

1.  

Дьякова І.Ю.

5-А

Формування в учнів життєвих цінностей як запорука духовного, морального саморозвитку учнів.

 

2.  

АврамишинаО.П.

5-Б

Формування життєвих цінностей школярів. Згуртування класного колективу.

 

3.  

Гамза А.У.

5-В

Формування в учнів життєвих цінностей, як запорука морального, духовного та інтелектуального саморозвитку учнів. Згуртування класного колективу.

 

4.  

Данилицька  Л.М.

5-Г

Формування свідомого ставлення до правил поведінки, суспільних, моральних норм життя,  почуття громадянської гідності.

 

5.  

Хомич О.М.

6-А

Формування в учнів життєвих цінностей, як запорука духовного, морального та інтелектуального саморозвитку учнів.

 

6.  

Шапірко Н.С.

6-Б

Згуртування класного колективу, виховання ціннісного ставлення особистості до сім'ї, родини, людей.

 

7.  

Нєгена Г.І.

6-В

Виховання життєво активного гуманістично спрямованого громадянина, поваги і любові до батьків, родини, народу, його мови та традицій.

 

8.  

Грушевська Ж. П.

7-А

Формування моральної позиції як системи ціннісних орієнтацій.

 

9.  

Сварицевич А.Е.

7-Б

Формування в школярів ціннісного ставлення до суспільства і держави. Згуртування класного колективу.

 

10.           

Набухотна О.М.

7-В

Формування в школярів ціннісного ставлення до суспільства і держави, згуртування класного колективу.

 

11.           

Рудюк Л. М.

8-А

Виховання ціннісного ставлення особистості до себе, формування здорового способу життя учнів.

 

12.           

Матвієнко Т.С.

8-Б

Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.

 

13.           

Тимошицька А.М.

8-В

Виховання всебічно розвиненої, творчої, моральної особистості.

 

14.           

Потапович Р.С.

9-А

Виховання соціально активної та відповідальної особистості, звички брати активну участь у справах класу та школи і бути патріотом своєї держави України.

 

 

 

15.           

Павлюк Т.А.

9-Б

Формування в школярів ціннісного ставлення до суспільства і держави, сімї, родини, людей.

 

16.           

Лучечко І. В.

9-В

Виховання в учнів ціннісного ставлення до себе, здорового способу життя, успішної особистості.

 

17.           

Чижевська Л.Л.

10-А

Всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання, самореалізації у своїй діяльності.

 

18.           

Савицька С.М.

11-А

Виховання життєво-активного, гуманістично спрямованого громадянина демократичного суспільства, який у діяльності керується національними та загальнолюдськими цінностями.