Паспорт закладу освіти

       Цей Статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності Сарненського ліцею № 2 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області (надалі – заклад освіти), який є повним правонаступником  майнових і правових зобов’язань   Сарненського ліцею  № 2 Сарненської районної ради Рівненської області.
      Сарненський ліцей № 2  має статус закладу освіти. Засновником закладу освіти  є Сарненська міська  територіальна громада в особі Сарненської міської ради.
       Найменування  закладу освіти:
повне: Сарненський ліцей №2 Сарненської міської ради Сарненського району  Рівненської області;
скорочене: Сарненський ліцей  № 2.
      Юридична адреса: вулиця Миколи Амосова, 23, м.Сарни,  Сарненський район, Рівненська область, 34500.
      Управління Сарненським ліцеєм № 2 здійснює  Сарненська міська рада (далі –Засновник), уповноважений орган (управління освіти Сарненської міської ради), керівник закладу освіти (директор), колегіальний орган управління закладу (педагогічна рада), колегіальний орган громадського самоврядування (загальні збори). За рішенням Засновника  в закладі освіти може бути  створена піклувальна рада із затвердженням відповідного Положення.
     Сарненський ліцей № 2 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та нормативно-правовими документами,  що регулюють питання діяльності закладу освіти та власним Статутом, який затверджується Засновником відповідно до законодавства.
     Сарненський ліцей № 2  є юридичною особою. Заклад  освіти як суб’єкт господарювання діє в статусі неприбуткового закладу освіти та має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
     Заклад освіти має право набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства.
     Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладу освіти.
     Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової  діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними  угодами;
дотримання фінансової дисципліни. 

Освітній процес у  закладі здійснюється державною мовою - українською.

 Рік заснування - 1987 р.

 Станом на 01.09.2019  в ліцеї  навчається 1014 учнів

  Кількість класів - 41

  Кадрове забезпечення:

  Усього працюючих - 113

  Педагогічних працівників - 85

 

Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників

  "спеціаліст вищої категорії" - 45

  "спеціаліст І категорії" - 13

  "спеціаліст ІІ категорії" - 6

  "спеціаліст" - 18

"молодший спеціаліст" - 3

 

 З них мають звання:

  • "учитель-методист" - 5
  • "старший учитель" - 24
  • Нагородженні Знаком "Відмінник освіти" - 3